โทษของการไม่ตรงเวลา บริหารเวลาไม่ได้=ชีวิตล้มเหลว..?

การไม่ปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันกำจัดทุกข์ 4 ของชีวิตให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตามเวลา จัดเป็นกรรมชั่วเบื้องต้น เพราะเป็นเหตุให้ขาดความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม สำคัญที่สุด เป็นเหตุให้พูดเท็จ และนิสัยเสียต่าง ๆ http://winne.ws/n21738

7.3 พัน ผู้เข้าชม
โทษของการไม่ตรงเวลา บริหารเวลาไม่ได้=ชีวิตล้มเหลว..?

การไม่ตรงเวลา คือ ความมักง่ายเรื่องเวลาจนล้มเหลวในการบริหารเวลา เพื่อป้องกันกำจัดทุกข์ 4 ของตนเอง ซึ่งใครจะประพฤติปฏิบัติกำจัดทุกข์แทนที่ก็ไม่ได้

ทุกข์ 4 ประจำชีวิต

          1. การกำจัดทุกข์จากสรีระ

         2. การกำจัดทุกข์จากสังคม

         3. การกำจัดทุกข์จากการเลี้ยงชีพ

         4. การกำจัดทุกข์จากใจขุ่นมัว

ความล้มเหลวในการบริหารเวลา

         1. การเห็นปัญหาและวิธีการกำจัดทุกข์ 4 ของชีวิตไม่ครบ - ไม่ชัด

         2. การจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วน และการใช้เวลาในการปฏิบัติแต่ละภารกิจยังไม่เหมาะสม ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ

         3. การขาดสติสัมปชัญญะขณะปฏิบัติภารกิจกำจัดทุกข์นั้น ๆ

โทษของการไม่ตรงเวลา บริหารเวลาไม่ได้=ชีวิตล้มเหลว..?แหล่งภาพจาก สุขภาพ - Mthai

ความบกพร่องในการบริหารงาน บริหารเวลา เพื่อการกำจัดทุกข์ 4 ของชีวิต แต่ละประการ ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหญ่นานาชนิดแก่ชาวโลกตลอดมา เช่น

        1. การไม่ตรงเวลาในเรื่องการกิน - นอน - ตื่น - ขับถ่าย - อาบน้ำชำระร่างกาย - แปรงฟัน ฯลฯ เป็นการเพิ่มสรีรทุกข์

         2. การผิดนัดกับสมาชิกในครอบครัว - เพื่อนบ้าน การไม่ให้การศึกษาบุตรในวัยเรียน การไม่ดูแลพ่อแม่ในวัยชรา ฯลฯ เป็นการเพิ่มทุกข์จากสังคม

         3. การถือฤกษ์ยาม การไม่สวดมนต์ - ไหว้พระ ฯลฯ เป็นการเพิ่มทุกข์จากกิเลส

โทษของการไม่ตรงเวลา บริหารเวลาไม่ได้=ชีวิตล้มเหลว..?แหล่งภาพจาก ธรรมะ ออนไลน์ - สังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อการเรียนรู้ ชาวมสธ.

       การไม่ปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันกำจัดทุกข์ 4 ของชีวิตให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตามเวลา จัดเป็นกรรมชั่วเบื้องต้น เพราะเป็นเหตุให้ขาดความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม สำคัญที่สุด เป็นเหตุให้พูดเท็จ และนิสัยเสียต่าง ๆ เช่น

ตัดสินดี - ชั่ว ไม่ได้ ตัดใจเสียสละไม่เป็น ชอบถือฤกษ์ยาม มักพูดเท็จ

ชอบผัดวันประกันพรุ่ง มักโอ้อวดมีมารยา มักเครียด หนีปัญหา สมองเสื่อมง่าย

นิสัยเสียจากความมักง่ายเรื่องการบริหารเวลา เป็นเหตุให้รักษาศีลข้อ 4 ไม่ได้

อ้างอิงจากหนังสือ มองตนให้เป็น โดยทตฺตชีโว ภิกขุ

โทษของการไม่ตรงเวลา บริหารเวลาไม่ได้=ชีวิตล้มเหลว..?แหล่งภาพจาก YouTube
แชร์