"จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง"

โครงการ "จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง" จ.สมุทรปราการ ในการลดปริมาณขยะพลาสติก ด้วยการนำขยะพลาสติกที่คัดแยกแล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นจีวรได้อย่างประณีต และมีคุณภาพ http://winne.ws/n26119

1.0 หมื่น ผู้เข้าชม
"จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง"ภาพ : thairath

     โครงการ "จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง" จ.สมุทรปราการ  ในการลดปริมาณขยะพลาสติก  ด้วยการนำขยะพลาสติกที่คัดแยกแล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นจีวรได้อย่างประณีต และมีคุณภาพ  

"จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง"ภาพ : khaosod

     ด้วยปัญหาขยะหลากหลายประเภททีมากมายในชุมชน เป็นปัญหาที่สะสมมานาน  จึงเป็นเหตุให้ พระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ  มีความคิดริเริ่มในการช่วยชุมชนแก้ปัญหาขยะเหล่านี้  โดยได้ไอเดียมาจากเสื้อที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand (UTO, Thailand) ของ GC  ที่จุดประกายให้โครงการทดลองผลิตจีวรแอนตี้แบคทีเรียจากกระบวนการรีไซเคิลเริ่มขึ้น  ภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงาน  อาทิเช่น  มูลนิธิชัยพัฒนา  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  ภายใต้โครงการ OUR Khung BangKachao

"จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง"ภาพ : ภาพดีๆ072

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า  และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนในการนำขยะพลาสติกมาเพิ่มมูลค่าก่อเป็นรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และให้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรในอนาคต

     จากแนวคิด Circular Living ของ GC และการเห็นความสำคัญของการนำขยะมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในลักษณะเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงทำให้ วัดจากแดง เริ่มนำขยะพลาสติกทั้งหมดจากภายในวัดและชุมชน และที่ส่งมาจากแหล่งอื่นๆ เข้าสู่การคัดแยกขยะแต่ละชนิด 

     โดยแบ่งการจัดการออกเป็น 3 ด้าน คือ 

     1. ขยะอินทรีย์   ที่วัดจะนำกลับมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ 

     2. ขยะอินทรีย์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะรวบรวมและส่งต่อเพื่อกำจัด และ

     3. ขยะอินทรีย์  ที่ทาง GC ได้ร่วมกับพันธมิตร ในการจัดการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านและวัดจากแดง เพื่อแยกประเภทของพลาสติกได้อย่างถูกต้อง ตามด้วยการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะพลาสติก ให้นำกลับเข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิล เพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติก และช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนบางกะเจ้าต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ ที่สำคัญ

     

"จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง"ภาพ : khaosod

   สำหรับพลาสติก PET ชนิดใส  จะนำมาผ่านกระบวนการ Upcycling  และแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล จากนั้นจึงถักทอผสมผสานกับเส้นใย Polyester Rayon เส้นใยฝ้าย และเส้นใย โพลีเอสเตอร์ ซิงค์ แอนตี้แบคทีเรีย (Polyester Zinc Antibacterial) ที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม โปร่งสบายเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย

    โดยขยะขวด PET จำนวน 15 ขวด สามารถผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน และถ้าเป็นผลิตเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด ใช้ขวด PET ทั้งสิ้น 60 ขวด โดยการตัดเย็บผ้าไตรทั้งหมดเป็นฝีมือจากชาวบ้านแห่งคุ้งบางกระเจ้า นับเป็นจีวรรีไซเคิลผืนแรกของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก ที่ได้จากกระบวนการผลิต ของ GC ไปผลิตเป็นเส้นใย เพื่อทอเป็นผืนผ้าบังสุกุลอย่างดี โดยการย้อมสีราชนิยม เป็นไปตามพระวินัย ตามกิจของพระสงฆ์ มีทั้งผ้า 5 ขันฑ์(ชิ้น) 9 ขันฑ์(ชิ้น) และสังฆาฎิ 2 ชั้น   ซึ่งการผลิตผ้าจีวรรีไซเคิล เป็นไปตามหลักพุทธบัญญัติด้วยฝีมือคนไทยล้วนๆ 

"จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง"ภาพ : khaosod

     พระมหาประนอมได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการนี้ ว่าเกิดจากหลักคำสอนของพุทธศาสนา วินัยปิฎก ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อศีลปฏิบัติของพระสงฆ์และต้นแบบจากพระเถระหลายๆองค์ในเรื่องของการทำวัดให้สะอาด

     หลักธรรมในพระสูตร หากทิ้งไม่ถูกที่ เคหสถานไม่สะอาด ทำให้เป็นโรคผิวหนัง แต่หากมีความสะอาดจะทำให้คนรักใคร่...

     เฉกเช่นการทำความสะอาด การจัดการขยะต่างๆอย่างถูกต้องถูกวิธี นอกจากจะได้เรื่องความสะอาดแล้ว ยังได้ขุมทรัพย์ที่ได้จากการนำขยะกลับมาทำให้เกิดมูลค่าอีกด้วย

     “การเดินทางไปดูงานที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งสามารถผลิตเสื้อผ้าจากขวดได้...ถ้าทำได้นอกจากทำให้วัดสะอาดแล้วยังมองเห็นคุณค่าของขยะ หากบริหารจัดการดี คัดแยกและนำมาต่อยอดจะทำให้ขยะเกิดมูลค่าได้”


     ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญร่วมกุศล ส่งมอบขยะพลาสติก ได้ที่

      พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง ซอยวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130   หรือหากมีจำนวนมาก ขนาดถุงขยะ6-7ถุงใหญ่ แจ้งมาได้ที่ 066-1599558   ทางวัดจะจัดส่งรถไปรับให้ถึงที่


ข้อมูล : thairath ,  khaosod

แชร์