สสว. จับมือ ม.ศิลปากรจัดงาน “Digital Content Cluster Day” ปี2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงาน“Digital Content Cluster Day” เป็นปี 2 ถือเป็นงานรวมพลของบุคลากรในวงการดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล บางกอก รัชดา http://winne.ws/n26604

433 ผู้เข้าชม

สสว. จับมือ ม.ศิลปากรจัดงาน “Digital Content Cluster Day” ปี2

ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยเราในวันนี้มีมูลค่ามหาศาลเพราะชีวิตทุกวันนี้ผูกพันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า “ดิจิทัลคอนเทนต์”อย่างเหนียวแน่น  คือสื่อสารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัลที่ผู้คนรับสารผ่านคอมพิวเตอร์ ทีวีออนไลน์ ภาพยนตร์ แท็บเล็ต และที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือสมาร์ทโฟนรวมถึงสื่อที่เราได้สัมผัสกัน ก็คือ คาแรกเตอร์หรือที่รู้จักกันในแง่ของตัวการ์ตูน, มาสคอต, สติ๊กเกอร์ไลน์ถ้าโดนใจผู้คนก็สามารถต่อยอดทำเป็นของเล่นของสะสม หรือนำไปพิมพ์เป็นลวดลายในของใช้ต่างๆหรือบางครั้งก็ใช้เป็นพรีเซ็นเตอร์แทนคนจริงๆ ฯลฯ และยังสามารถพัฒนาไปเป็นเรื่องราวต่อเนื่องอย่างการ์ตูนหรือภาพยนตร์ได้อีกด้วยรวมถึงสื่อด้านแอนิเมชัน  การออกแบบงานกราฟิกในการโฆษณาและภาพเคลื่อนไหวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องบางฉากยากต่อการถ่ายทำ ก็ต้องใช้แอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิก Visual Effect เข้าไปเสริมเติมแต่งให้สมจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนบ่งบอกว่าดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันรวมถึงสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

 


ในการนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงาน“DigitalContent Cluster Day” เป็นปี 2 ถือเป็นงานรวมพลของบุคลากรในวงการดิจิทัลคอนเทนต์  ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย DigitalContent  ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายSME ปี 2562จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  และ มหาวิทยาลัยศิลปากรนับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคการศึกษา ที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพตามนโยบาย ThailandDigital ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล บางกอก รัชดา

 

กิจกรรมในภาคเช้า ได้มี เวทีสนทนาถึงความสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์โดยลักขณา ตั้งจิตนบผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME เป็นผู้แทน สสว. กล่าวว่า “ทาง สสว. และ ม.ศิลปากรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายSME ปี 2562 เป็นปีที่ 2เนื่องจากเล็งเห็นถึงการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายและทําให้เกิดความเข้มแข็งจําเป็นจะต้องนําเอาแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือดําเนินการโดยเน้นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการโดยคํานึงถึงความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศโดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมกับสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศโดยการพัฒนา Digital Content Cluster กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการขอชื่นชมและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกแห่ง ประเทศไทย (TACGA)และสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) ที่ได้ดำเนินการโดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Contentร่วมวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนี้จนเกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ SMEไทย จนเกิดเป็นผลสำเร็จตามความมุ่งหวังกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม 2562 ถึงงาน DigitalContent Cluster Day ในวันนี้ เพื่อมุ่งพัฒนา ผู้ประกอบการให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายจะนำไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนจำเป็นจะต้องนำแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME โดยคณะผู้ดำเนินงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนี้จนเกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ SMEไทย จนเกิดเป็นผลสำเร็จ      กิจกรรมเครือข่าย DigitalContent มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการเช่นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันแบบบูรณาการของ 5 เครือข่ายย่อยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการไปสู่ตลาดต่างประเทศให้มีโอกาสในการนำเสนอสินค้าในงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศการทำ BusinessMatching ที่สร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ”

ด้านผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากรผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  “มหาวิทยาลัยศิลปากรหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและการออกแบบได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างหน่วยงาน องค์กร เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างบุคลากรทางสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน15ปีที่แล้ว ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางด้าน DigitalContentตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ โดยเรามีความเชื่อในการสร้างบุคคลากรที่สามารถบูรณาการความรู้ ด้านการออกแบบและสร้างสื่อ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล และ ธุรกิจการตลาด เข้าด้วยกัน ภายใต้คณะทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมนี้            กิจกรรมฯนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานรัฐสองหน่วยงานระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการไปร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ทางมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้และกิจกกรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นนี้ จะช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้าน DigitalContent ให้เจริญรุ่งเรืองขยายตลาดไปสู่ตลาดโลกมากขึ้นรวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการรองรับความต้องการของอุตสาหรรมในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

สำหรับ อัจฉรา     กิจกัญจนาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบิ๊กเบรนพิคเจอร์ส จำกัด  ได้แชร์การต่อยอดผลงานจากการได้ร่วมกิจกรรมเมื่อปี2561 “ผลงาน HeyBuddy คือแอนิเมชันสร้างสรรค์โดย บริษัทบิ๊กเบรนพิคเจอร์ส จำกัด 1 ในผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการThailandAnimationPitch 2018 (TAP)จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้ต่อยอดความสำเร็จนำไปสู่การประกวดในงาน AsianAnimationSummit 2018 (AAS2018) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยมีสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) เป็นผู้ประสานงานและการเจรจาการค้าที่เกิดขึ้นภายในงานครั้งนั้น ได้เป็นโอกาสให้ผลงาน HeyBuddyมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับประเทศอินเดีย ในการผลิตเป็นการ์ตูนในรูปแบบNonVerbalAnimation จึงถือเป็นความสำเร็จของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย”

จากนั้นต่อด้วยธนัช จุวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการ บริษัทอิ๊กดราซิลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ขึ้นทอล์คในหัวข้อ S to M to Eแชร์แนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย จะเน้นการขยายเครือข่ายไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่สนใจนำผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไปต่อยอดธุรกิจ ในรูปแบบBusiness Matching เริ่มจากสัมมนาHow to use character ? โดย สันติ เลาหบูรณะกิจ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัดกูรูในวงการดิจิทัลคอนเทนต์ มาปันแนวคิดและประสบการณ์ ในเรื่องการนำคาแรกเตอร์รวมถึงบริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไปต่อยอดได้อย่างไรในธุรกิจยุค 4.0(Character X Design X Branding X Merchandising) ซึ่งมีผู้แทนองค์กรมาร่วมรับฟังกันอย่างมากมายก่อนที่จะเปิดตลาดนัดดิจิทัลคอนเทนต์มีทั้งผู้ประกอบการคาแรกเตอร์ แอนิเมชัน CGService รวมถึง Visual Effect พร้อมใจนำผลงานมาจัดแสดงกันและให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจผู้สนใจทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่น-สิ่งทอโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเขียน ของขวัญ ของเด็กเล่น อุปโภค บริโภคธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ช้อป รวมถึงกลุ่มธุรกิจการสื่อสารและให้บริการด้านขนส่ง โรงแรม ถือเป็นการเริ่มต้นเปิดประตูแห่งโอกาสได้ทำความรู้จักกันกันรวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองที่จะนำดิจิทัลคอนเทนต์ไปต่อยอดในหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารตอบรับยุคดิจิทัล

รวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การนำเสนอผลงานThailandAnimation Pitching Workshop 2 รอบสุดท้ายที่ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรร อาทิ ลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ผศ.ฐิติยาพจนาพิทักษ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรณิชพร วรรณพฤกษ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ธนัท ตันอนุชิตติกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การ์ตูนคลับมีเดีย จำกัด วิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)อาทิมา สุรพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทไอฟลิกซ์ ประเทศไทย จำกัดฯลฯ เพื่อคัดสรรผลงาน 5 โปรเจคนำไปต่อยอดเสนองานที่ต่างประเทศในอันดับต่อไป

 

สสว. จับมือ ม.ศิลปากรจัดงาน “Digital Content Cluster Day” ปี2
แชร์