ประชาชนนับล้าน ร่วมสอบธรรมศึกษา ปี 2562

ประชาชนนับล้าน ร่วมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ http://winne.ws/n26747

1.0 พัน ผู้เข้าชม
ประชาชนนับล้าน ร่วมสอบธรรมศึกษา ปี 2562

     เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 "90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ" ณ สนามสอบวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานการดำเนินการสอบธรรมศึกษาในปีนี้  มีนายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเข้าร่วม

ประชาชนนับล้าน ร่วมสอบธรรมศึกษา ปี 2562

     การสอบธรรมศึกษาเป็นการเรียนรู้หลักวิชาทางพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นโดยพระดำริของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิตรฯ ถือเป็นรูปแบบการจัดการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ มีสติปัญญารู้เท่าการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและครอบครัว 

ประชาชนนับล้าน ร่วมสอบธรรมศึกษา ปี 2562

     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาปีนี้เป็นปีที่ 90 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมั่นคง ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยกำหนดจัดพิธีเปิดสอบ ณ สนามสอบวิทยาลัยสงฆ์นครน่านแห่งนี้ พร้อมกับสนามสอบธรรมศึกษากว่า 6,000 แห่ง รวมผู้สมัครสอบทั่วประเทศ จำนวน 2,310,185 คน สำหรับ สนามสอบ จ.น่าน มีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 744 คน

ประชาชนนับล้าน ร่วมสอบธรรมศึกษา ปี 2562

ภาพ/ข่าว : mcot

แชร์