สรุปมาตราการขนส่งฯ เยียวยาใบขับขี่หมดอายุ

ทางขนส่งเลยมีมาตราการเยียวยา ให้ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุยังไม่ต้องไปต่อก็ได้ ผ่อนผันได้ถึงสิ้นปี และหรือลดขั้นตอน ข้อยกเว้นต่าง ๆ http://winne.ws/n28125

173 ผู้เข้าชม
สรุปมาตราการขนส่งฯ เยียวยาใบขับขี่หมดอายุ

       สรุปมาตราการขนส่งฯ เยียวยาใบขับขี่หมดอายุ

       1 . ใบขับขี่หมดอายุ ตำรวจไม่จับ ผ่อนผันได้ถึงสิ้นปี

        ผ่อนผันการใช้กฎระเบียน ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ขับขี่รถที่มีใบขับขี่หมดอายุ

และสามารถใช้แสดงตัวได้ถึง 31 ร.ค. 64

         2. เยียวยาผู้มีใบขับขี่หมดอายุ ระหว่าง 10 เม.ย.- 31 ธ.ค. 64

         ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ใบขับขี่ ที่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทคสอบข้อเขียนใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

        * กรณีเป็นใบขับขี่ชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว ที่หมดอายุเกิน 3 ปี ให้อบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบกใบขับขี่ หมดอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

        3. อนุโลมเอกสารที่ใช้ในการต่อใบขับขี่

        ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินเรื่องต่อไม่เสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning อนุโลมให้ใช้จนถึง 31 ธ.ค. 64

ที่มา https://www.facebook.com/salehere/

แชร์