แบบ"พุทธอารยเกษตร" ต้นแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง

เพจพระปัญญาวชิรโมลี นพพร เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้โพสต์ข้อความว่า กฐินสามัคคีซื้อที่ดินถวายวัดป่าศรีแสงธรรม 51 ไร่ http://winne.ws/n29021

1.2 พัน ผู้เข้าชม
แบบ"พุทธอารยเกษตร" ต้นแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565    เพจพระปัญญาวชิรโมลี นพพร เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้โพสต์ข้อความว่า  กฐินสามัคคีซื้อที่ดินถวายวัดป่าศรีแสงธรรม 51 ไร่ ๆ ละ 1.2 แสนบาท

ศูนย์การเรียนรู้วัดป่าศรีแสงธรรมได้ดำเนินการพัฒนาวัด พัฒนาคน พัฒนาชุมชน ตามหลัก “บวร” คือบ้าน วัด โรงเรียนและราชการ เป็นแนวทางการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ให้ความรู้คู่คุณธรรมกับนักเรียน ให้ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่สัมมาชีพให้กับคนในชุมชน และเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สอดรับกับนโยบาย BCG Economy ของการพัฒนาประเทศชาติ เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีธรรม ในแปลงพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) 20 ไร่ และ 15 ไร่ รวมเป็น 35 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นแหล่งอาหารให้กับ 200 กว่าคนในแต่ละวันในโรงเรียนศรีแสงธรรม และเผื่อแผ่ไปตามวัดวาอารามต่าง ๆ เพื่อให้ความอนุเคราะห์ สงเคราะห์ เกื้อกูลญาติโยมที่มาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

พื้นที่ขยายใหม่รวมเป็น 91 ไร่ เบื้องต้นจะทำเป็นอุทยานธรรมเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาให้ชื่อว่า “พุทธอารยเกษตร” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.วรวรรณ โรจน์ไพบูลย์ และผศ.พิเชษฐ์ โสวิทยสกุล และทีงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังช่วยดูแลการออกแบบพื้นที่เป็นเชิงเกษตรพอเพียง ปลูกป่าปลูกผักระยะเริ่มต้น ควบคู่กับสถานปฏิบัติธรรมที่สงบสงัดวิเวก เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม ให้กับพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งไทย และต่างประเทศ 

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ บ้านเมือง

แชร์