หลักการบริหารเงินแบบพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการใช้สอยทรัพย์ที่หามาได้ไว้ คือ ให้แบ่งทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วน คือ ใช้หนี้เก่า ใช้หนี้ใหม่ ฝังดินไว้ และทิ้งลงเหว โดยแต่ละส่วนไม่จำเป็นต้องเท่ากัน แต่ให้เราพิจารณาตามความเหมาะสม ถูกต้อง ตรงธรรม ไม่แบ่งตามอำนาจของกิเลส http://winne.ws/n5831

4.0 พัน ผู้เข้าชม
หลักการบริหารเงินแบบพระพุทธเจ้าพระนพดล ศิริวังโส

ในบทความที่แล้ว ได้นำเสนอ พระคาถามหาเศรษฐี ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ สำหรับผู้ครองเรือนที่ต้องการสร้างฐานะ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตา และ สมชีวิตา  หรือ เรียก ย่อ ๆ ว่า อุ อา กะ สะ  แต่ทั้งนี้ และทั้งนั้น พระองค์ก็ได้ทรงอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า การหาทรัพย์ได้มาก ไม่ได้แปลว่าจะรวย ถ้าไม่รู้จักเก็บรักษา ไม่รู้จักประมาณในใช้สอยทรัพย์   ดังนั้นพระองค์จึงทรงชี้แนะขยายความ วิธีการบริหารทรัพย์ ไว้ให้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งก็คือ  พระคาถามหาเศรษฐี ข้อสุดท้าย 

สมชีวิตา คือ การรู้จักประมาณ รู้ทางเจริญทรัพย์ และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมเฟือย แต่ก็ ไม่ให้ฝืดเคืองจนตัวเอง และครอบครัวต้องลำบาก โดยพระพุทธเจ้าท่านให้หลักการในการบริหารทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วน คือ ใช้หนี้เก่า (1) 

ใช้หนี้ใหม่ (1) 

ฝังดินไว้ (1) 

ทิ้งลงเหว (1)

หลักการบริหารเงินแบบพระพุทธเจ้าพระนพดล ศิริวังโส
หลักการบริหารเงินแบบพระพุทธเจ้าพระนพดล ศิริวังโส
หลักการบริหารเงินแบบพระพุทธเจ้าพระนพดล ศิริวังโส
หลักการบริหารเงินแบบพระพุทธเจ้าพระนพดล ศิริวังโส

เมื่อเรารู้วิธีการหาบริหารทรัพย์แล้ว ก็ให้นำมาใช้นะคะ อย่าประมาทว่าเราหาได้มาก ก็ใช้มาก เพราะถ้าเราใช้โดยไม่รู้ประมาณ เราก็ต้องเป็นทาสของทรัพย์นั้นไปตลอด คือต้องทำงานหนักเพื่อหาทรัพย์อยู่เรื่อยไป

ขอบคุณ ภาพ และเรื่องจาก พระนพดล ศิริวังโส

แชร์