การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ต้องเป็นโมฆะ

น่าจะผิดทั้งกฏหมาย น่าจะผิดทั้งกฏมหาเถรสมาคม น่าจะผิดทั้งพระธรรมวินัย http://winne.ws/v28271

458 ผู้เข้าชม
แชร์