บุคคลอัศจรรย์โลกต้องจารึก! "พระปฐมเมิงกุน สยาดอ"เป็นบุคคลที่ท่องจำได้มากที่สุดในโลก

พระอาจารย์ภัททันตะ วิจิตตะ สาราภิวังสะปฐมตริปิฏกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรมภัณฑาคาริกะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปฐมเมิงกุน สยาดอ เมืองสะกาย ท่านสามารถจำได้ทุกหน้าทุกบรรทัดราวกับเปิดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ http://winne.ws/n16156

4.1 พัน ผู้เข้าชม

กราบชื่นชมและกราบอนุโมทนาบุญกับ พระอาจารย์ภัททันตะ วิจิตตะ สาราภิวังสะปฐมตริปิฏกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกคะธรรมภัณฑาคาริกะ พระภิกษุผู้ทรงจำพระไตรปิฎกจากพม่า ท่านถือเป็นปูชนียบุคคลที่อัศจรรย์มากในยุคนี้ที่จะหาใครเสมอ้หมือนท่านได้ เพราะท่านมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและมีความทรงจำพระไตรปิฎกที่มากมายได้ยอดเยี่ยมและแม่นยำราวคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว 

มาฟังเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์นี้กันค่ะ

พระเถระมิงกุน สยาดอ หรือพระวิจิตตสาราภิวังสะ เป็นพระติปิฏกธร หรือพระผู้จดจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด และสามารถท่องสาธยายได้โดยไม่ตกหล่นแม้แต่คำเดียว

บุคคลอัศจรรย์โลกต้องจารึก! "พระปฐมเมิงกุน สยาดอ"เป็นบุคคลที่ท่องจำได้มากที่สุดในโลก


การบันทึกระดับโลกว่าเป็นบุคคลที่ท่องจำได้มากที่สุดในโลก คือพระอาจารย์ภัททันตะ วิจิตตะ สาราภิวังสะปฐมตริปิฏกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรมภัณฑาคาริกะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปฐมเมิงกุน สยาดอ เมืองสะกาย ท่านสามารถจำได้ทุกหน้าทุกบรรทัดราวกับเปิดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ถึงขนาดที่ว่าหนังสือกินเนสส์บุ๊ก พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งตีพิมพ์ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้บันทึกความทรงจำที่น่ามหัศจรรย์ ของท่านไว้ว่า “พระอาจารย์ใหญ่เมงกุนสียาดอ ประเทศพม่า มีความทรงจำท่องพระไตรปิฎก ๑๖,๐๐๐ หน้า (๒๔๐,๐๐๐ ตัวอักษร)ได้ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ (ค.ศ.๑๙๕๔) ซึ่งเป็นตัวอย่างของความทรงจำของมนุษย์ที่หาได้ยากมาก”)

ทั้งหมดนี้ล้วนสำเร็จด้วยสัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาที่มีมากกว่าคนปกติ

พระไตรปิฎก

บุคคลอัศจรรย์โลกต้องจารึก! "พระปฐมเมิงกุน สยาดอ"เป็นบุคคลที่ท่องจำได้มากที่สุดในโลก

เสียงสาธยายพระสูตรของพระเถระมิงกุน สยาดอ หรือพระวิจิตตสาราภิวังสะ เป็นพระติปิฏกธร หรือพระผู้จดจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด และสามารถท่องสาธยายได้โดยไม่ตกหล่นแม้แต่คำเดียว ซึ่งทางคณะสงฆ์เมียนมาได้รับรองด้วยการสอบทานแล้ว และได้รับการตรวจสอบโดย กินเนสส์เวิลด์เร็กคอร์ด นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระเถระนำการตอบข้อซักถามเรื่องพระวินัย ในการสังคายนาครั้งที่ ๖ ทางรัฐบาลเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์ให้กับท่านเป็นพระอภิธัชมหารัฏฐคุรุ

คือพระอาจารย์ภัททันตะ วิจิตตะ สาราภิวังสะปฐมตริปิฏกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรมภัณฑาคาริกะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปฐมเมิงกุน สยาดอ เมืองสะกาย

บุคคลอัศจรรย์โลกต้องจารึก! "พระปฐมเมิงกุน สยาดอ"เป็นบุคคลที่ท่องจำได้มากที่สุดในโลก

อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ภัททันตะ วิจิตตะ สาราภิวังสะปฐมตริปิฏกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรมภัณฑาคาริกะ


เสียงสาธยายพระสูตรต่างๆ (ตรง MP3 Disc 1, 2, 3)
http://www.dhammadownload.com/MinGunSayaDaw-mp3.htm

เสียงสาธยายพระปริตร
http://www.aimwell.org/paritta.html


ขอบคุณภาพและที่มาจาก

 https://twitter.com/brian_the_lover/status/871779962671558656

แชร์