บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ( พ.ศ.) ที่ประชาชนควรรู้

ช่วยเหลือกรณียกิจของพระพุทธศาสนาให้สามารถเผยแผ่พุทธธรรมให้มั่นคงทั้งในประเทศ และกว้างไกลไปสู่ชาวโลกเพื่อยังประโยชน์สุขให้แก่มหาชนทุกเชื้อชาติ ในสมกับที่เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธในระดับ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ดังที่ทั่วโลกยอมรับนับถือ http://winne.ws/n23423

4.9 พัน ผู้เข้าชม

เมื่อปีสองปีมานี้เกิดประเด็นระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับวัดต่างๆ ในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเกิดเป็นกรณีกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์และเกียรติให้กับวัด กับพระและส่งผลกระทบถึงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และสถาบันสงฆ์วงกว้างไม่น้อย

จากกรณีดังกล่าวเราประชาชนซึ่งเป็นพุทธมามกะที่ได้พึ่งพาร่มบารมีของพระพุทธศาสนามาแต่ปู่ย่าตายาย อาจจะกำลังงงว่าแท้จริงแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีบทบาทอำนาจหน้าที่ต่อ พระพุทธศาสนาและพระภิกษุสงฆ์อย่างไร ซึ่งบทหน้าหน้าที่ดังกล่าวปรากฏเผยแพร่ที่ www.onab.go.th เวปไซต์ของ พ.ศ. ดังนี้  

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ( พ.ศ.) ที่ประชาชนควรรู้

๑)ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๒) รับสนองงานประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์

(๓)เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

(๔) ส่งเสริม ดูแลรักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา

(๕) ดูแล รักษาและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

(๖)พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา

(๗) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

(๘)สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

(๙)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของพ.ศ. เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา เป็นสำคัญ  ซึ่งในฐานะของประชาชนย่อมหวังว่า พ.ศ.จะเป็นกำลังสำคัญในการเป็นผู้ช่วยเหลือให้งานพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความราบรื่นและก้าวหน้า  ดังเช่น ฆราวาสผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อนที่เป็นต้นแบบของความมีศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม  เป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือกรณียกิจของพระพุทธศาสนาให้สามารถเผยแผ่พุทธธรรมให้มั่นคงทั้งในประเทศ และกว้างไกลไปสู่ชาวโลกเพื่อยังประโยชน์สุขให้แก่มหาชนทุกเชื้อชาติ ให้สมฐานะที่เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ดังที่ทั่วโลกยอมรับนับถือ


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  http://www.onab.go.th
ขอบคุณภาพจาก pinterest:  https://bit.ly/2HXfnHq

แชร์