มจร.วัดไร่ขิง เปิด 7 แผนช่วยนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

มจร วัดไร่ขิง เผยเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สามารถเรียนฟรีได้จนจบระดับปริญญาตรี http://winne.ws/n28429

1.4 พัน ผู้เข้าชม
มจร.วัดไร่ขิง เปิด 7 แผนช่วยนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

        พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์(วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ดังนี้ 1.ศูนย์วิสาหกิจทวารวดี เพื่อรับนิสิตที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียนมาทำงาน โดยวส.พุทธปัญญาฯ จะลงทุนให้ เปิดขายอาหารตามสั่ง ขายขนม เป็นต้น รายได้แต่ละวันที่ได้ร้อยละ 50 จัดเป็นรายได้ให้กับนิสิต ร้อยละ 20 เป็นทุนในการลงทุนใหม่ในวันต่อไป ส่วนอีกร้อยละ 30 เก็บเข้ากองทุนวิสาหกิจฯ 

         ทำให้นิสิตมาเรียนหนังสือแล้วมีรายได้ส่งผลให้อัตราการออกกลางคันของนิสิตลดลง 2.โครงการครอบครัวรักษ์เรียน เปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่สมัครเข้ามาเรียนและไม่ได้เข้าโครงการช่วยเหลือค่าเทอมใดๆ สามารถเลือกบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ สามี ภรรยา หรือผู้ปกครอง มาเรียนในวิทยาลัยในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรีได้ฟรี ส่วนระดับปริญญาโท ลดค่าเทอมลงครึ่งราคา ระดับปริญญาเอก ลดค่าเทอมร้อยละ 30 

        นิสิตสามารเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครอบครัวละ 1 คน โดยในรุ่นแรกเปิดรับ 20 ครอบครัว 3.โครงการ 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนต่อ โดยให้ผอ.โรงเรียนพิจารณาเสนอรายชื่อเด็กนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แต่มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ โดยจะให้เรียนที่วส.พุทธปัญญาฯ ฟรี

ขอบคุณเนื้อหา เดลินิวส์

แชร์