มหาเถรสมาคมไฟเขียวตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 และ13

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “พระเทพวิสุทธิโสภณ–พระธรรมปิฎก” เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 และตั้ง “พระเทพวิสุทธิดิลก–พระราชพัชรมานิต–พระราชวชิรธรรมวิธาน–พระราชวชิรญาณ” เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 13 http://winne.ws/n28623

422 ผู้เข้าชม
มหาเถรสมาคมไฟเขียวตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 และ13

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 2/2565 โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. แถลงผลการประชุม มส. ว่า ที่ประชุม มส.มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 ดังนี้ 1.พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต) เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ 2.พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี และแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 13 ดังนี้ 1.พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยา 2.พระราชพัชรมานิต (อัครเดช ถิรจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 3.พระราชวชิรธรรมวิธาน  (ตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี และ 4.พระราชวชิรญาณ (อนันต์ อกิญฺจโน) วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง

นายสิทธา กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่จะเสนอ มส. พิจารณานำระเบียบ ประกาศ กฎ มส. ที่เกี่ยวกับการห้ามพระภิกษุสามเณรเป็นหมอเสน่ห์ยาแฝด ทดลองของขลัง บอกหวย มาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการประกาศใช้มานานแล้วนั้น คาดว่าจะสามารถนำเสนอขอความเห็นจากที่ประชุม มส.ได้ในการประชุมครั้งต่อไป

ขอบคุณเนื้อหา 

แชร์