"กรมการแพทย์ สธ.-มจร" จับมือเปิดรพ.สงฆ์มหาจุฬาฯ บริการสุขภาพและวิชาการพระสงฆ์ทั่วประเทศ

มจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ http://winne.ws/n28626

248 ผู้เข้าชม
"กรมการแพทย์ สธ.-มจร" จับมือเปิดรพ.สงฆ์มหาจุฬาฯ บริการสุขภาพและวิชาการพระสงฆ์ทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  ที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทําข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานทั้งสอง รวมถึงการดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งสอง 

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวปรารภความร่วมมือว่า โรงพยาบาลสงฆ์ จะถวายความรู้แด่พระสงฆ์และทำให้เป็นรูปธรรม นำเรื่องธรรมมานำสุขภาพ ตั้งเป้าหมายระยะสั้น เป็นการรวบรวมข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของบุคลากร มจร และเป้าหมายระยะยาวคือการดูแลพระสงฆ์ทั่วประเทศ โดยในข้อตกลงระบุว่า ข้อ ๑ กรอบและแนวทางความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในกิจกรรมต่อไปนี้

๑.๑ ความร่วมมือทางด้านบุคลากร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) สุขภาพพระสงฆ์ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน และการส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของพระสงฆ์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑.๒ ความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดความร้ดู้าน การดูแล สุขภาวะพระสงฆ์ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นการบูรณาการด้าน พระพุทธศาสนากับสุขภาวะองค์รวม ระหว่างทั้งสองหน่วยงานอันจะนําไปสู่การสร้างเสริมสุข ภาวะพระสงฆ์และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม

๑.๓ ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลแบบ ประคับประคอง (Palliative Care) สุขภาพพระสงฆ์ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการการจัด กิจกรรมต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามบันทึก ข้อตกลงนี้ให้เป็นไปตามระเบียบราชการของแต่ละฝ่าย ในกรณีที่ต้องดําเนินการร่วมกัน หรือมี ค่าใช้จ่ายอื่นใดให้ร่วมกันพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ข้อ ๒ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

๒.๑ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ องค์ความรู้ และ นวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู สมรรถภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สุขภาพพระสงฆ์

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของพระสงฆ์ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจัดบริการทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้ หลักพระธรรมวินัย

๒.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านข่าวเพิ่มที่ บ้านเมือง

แชร์