วัยรุ่นยุคดิจิทัล “ก่อรักเจดีย์ทราย” สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ เจดีย์ปะการัง

วัยรุ่นยุคดิจิทัล “ก่อรักเจดีย์ทราย” สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างสามัคคีชุมชน รับตายายสารทเดือนสิบ เจดีย์ปะการัง วัดจันทน์ธาตุทาราม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช http://winne.ws/n29027

1.0 พัน ผู้เข้าชม
วัยรุ่นยุคดิจิทัล “ก่อรักเจดีย์ทราย” สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ เจดีย์ปะการัง

วัยรุ่นยุคดิจิทัล “ก่อรักเจดีย์ทราย” สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างสามัคคีชุมชน รับตายายสารทเดือนสิบ เจดีย์ปะการัง วัดจันทน์ธาตุทาราม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


     นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย นายณัฐพล ฟีสันเทียะ นายกสโมสรนักศึกษา ภายใต้การดูแลฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ก่อรักเจดีย์ทราย” โดยมีนักศึกษาจาก 5 หลักสูตร (5 ทีม) ประกอบด้วย หลักสูตรวิชาการบัญชี, หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม, หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบดิจิทัล, หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมแข่งขัน ณ วัดจันทน์ธาตุทาราม (เจดีย์ปะการัง) ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


      นายณัฐพล ฟีสันเทียะ นายกสโมสรนักศึกษา เปิดเผยว่า โครงการ “ก่อรักเจดีย์ทราย” หัวข้อ “ธรรมชาตินานา และวัดวาอาราม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สัมผัสกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรมด้วยการปฏิบัติจริงในรูปแบบของการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ การเรียนรู้ถึงการทํางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประการสำคัญเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 


     โดยผลงานที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กันนั้นได้จัดไว้บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ เป็นรูปเจดีย์ที่ล้อมรอบด้วยโลมาสีชมพูสัตว์ประจำอำเภอขนอม รูปเต่าแสดงถึงความยั่งยืน ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันทำบุญรับตายาย สารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 และเมื่อเสร็จสิ้นนักศึกษาก็จะช่วยกันนำเอาทรายมาใช้ทำสาธารณประโยชน์ในวัดจันทน์ธาตุทารามต่อไปขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

วัยรุ่นยุคดิจิทัล “ก่อรักเจดีย์ทราย” สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ เจดีย์ปะการัง
วัยรุ่นยุคดิจิทัล “ก่อรักเจดีย์ทราย” สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ เจดีย์ปะการัง
วัยรุ่นยุคดิจิทัล “ก่อรักเจดีย์ทราย” สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ เจดีย์ปะการัง
วัยรุ่นยุคดิจิทัล “ก่อรักเจดีย์ทราย” สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ เจดีย์ปะการัง
แชร์