แม่สอด-ตาก จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยหัวฝาย

แม่สอด-ตาก จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยหัวฝาย เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า http://winne.ws/n29062

1.1 พัน ผู้เข้าชม

       แม่สอด-ตาก จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยหัวฝาย เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


       พันเอก อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310, พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก, พร้อมด้วย คุณพรพริ้ง นายธนภพ ภิญโญภูมิมินทร์ ผู้ริเริ่มก่อสร้างองค์พระเจดีย์แก้วฟ้ามณีโชติ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ คณะศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ 

แม่สอด-ตาก จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยหัวฝาย
แม่สอด-ตาก จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยหัวฝาย

        

       พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกธาตุ พระอรหันตธาตุ ด้วยหัวใจอันศรัทธายิ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างพระเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานมาจาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระพุทธชินราช 

แม่สอด-ตาก จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยหัวฝาย

       เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์แก้วฟ้ามณีโชติ ณ วัดพระธาตุดอยหัวฝาย หมู่ที่ 2 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่สักการะบูชาของเหล่ามวลมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีโอกาส ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกัน ตามกำลังจิตศรัทธา ด้วยเหตุที่ว่า การสร้างองค์พระเจดีย์นั้น มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล ดังเรื่องอดีตชาติของพระสุธาปิณฑิยเถระ ผู้ที่ใส่ก้อนปูนขาวเพียง 1 ก้อนลงไปในช่องแผ่นอิฐ ในขณะที่มหาบันกำลังขึ้นไปก่อสร้างพระเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธายิ่ง จึงทำให้กุศลผลบุญนั้น ดลบันดาลให้ท่านไปเกิดเสวยสุขในสวรรค์และโลกมนุษย์ ถึง 94 กัปป์ จนถึงสมัยพระสมณโคดม พระพุทธเจ้าองค์นี้ ท่านได้ออกบวชจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เมื่อใดที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มากราบไหว้ นมัสการ หรือเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ บุญกุศลนี้ย่อมเกิดแก่เจ้าของผู้ร่วมสร้างและบริจาคทรัพย์

แม่สอด-ตาก จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยหัวฝาย

       พระอาจารย์ ขจร กาญจโน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า พระเจดีย์แก้วฟ้ามณีโชติองค์นี้ สร้างขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมที่พังทลายลง เป็นเจดีย์เก่าแก่ กว่า 200 ปีที่ผ่านมา เมื่อครั้งที่ฤาษีนารอดได้นำคณะศรัทธามาร่วมสร้างถวายไว้ และเมื่อปัจจัยกาลถึงพร้อม ด้วยพลานุภาพแห่งองค์คุณพระรัตนตรัย จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วัตถุมงคล อัญมณีล้ำค่า ที่ชาวบ้านร่วมใจกันถวาย เพื่อเป็นบริวารแห่งองค์พระเจดีย์ นำขึ้นประดิษฐาน บรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ อันจะเป็นพุทธมณฑลให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้เข้ามาถวายสักการะ และปฏิบัติบูชา ร่วมจรรโลงไว้ในพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไปขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์