ศีลข้อที่1ปาณาติปาตา/การฆ่าสัตว์และผลกรรมแห่งการฆ่าสัตว์ จะมีวิบากเป็นอย่างไร ?

อย่างไรเรียกว่าปาณาติปาต ..อย่างไรจึงจะรู้ว่าผิดศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์และผลกรรมของการฆ่า http://winne.ws/n14580

1.6 หมื่น ผู้เข้าชม
ศีลข้อที่1ปาณาติปาตา/การฆ่าสัตว์และผลกรรมแห่งการฆ่าสัตว์ จะมีวิบากเป็นอย่างไร ?

ปาณาติปาตา/การฆ่าสัตว์และผลกรรมแห่งการฆ่าสัตว์

" ปาณาติปาตา หมายถึง การฆ่าสัตว์ ที่กระทำด้วยการมีเจตนาเป็นสำคัญ " 

ประเภทของปาณาติปาตา

1.สาหัตถิกประโยค หมายถึง การลงมือฆ่าด้วยตนเอง ทั้งการลงมือฆ่าด้วยกายหรือใช้วัตถุทุบตี

2.อาณัตติกประโยค หมายถึง การจ้างวานให้ผู้อื่นลงมือฆ่า ทั้งการสั่งด้วยวาจาหรือสัญลักษณ์

3.นิสสัคคิยประโยค หมายถึง การลงมือฆ่าด้วยการซัดหรือส่งวัตถุจากที่ไกลเพื่อสังหารอันได้แก่ ธนู หอก ระเบิด และปืน เป็นต้นทั้งการลงมือฆ่าด้วยตนเองหรือจ้างวานผู้อื่นให้กระทำ

4.ถาวรประโยคหมายถึง การลงมือฆ่าด้วยกับดัก อันได้แก่ หลุมพราง กับดักระเบิด และยาพิษเป็นต้น อันเป็นความพยายาม และมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า

5.วิชชามยประโยคหมายถึง การลงมือฆ่าด้วยการร่ายเวทย์อันเป็นไสยศาสตร์มนต์ดำ

6.อิทธิมยประโยคหมายถึง การลงมือฆ่าด้วยฤทธิ์เดชอันเกิดแต่ผลแห่งกรรม

การกระทำเพื่อให้ลุแก่ปาณาติปาตาประกอบด้วยองค์ 5 ประการ คือ

1. ปาโณ หมายถึงสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่คิดจะฆ่านั้นยังมีชีวิต ยังมีลมหายใจรวมถึงสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในครรภ์ รอเกิดออกมาเติบโต

2. ปาณสญญิตา หมายถึงคนที่คิดจะฆ่านั้นรับรู้ว่าสัตว์นั้นยังมีชีวิต

3. วธกจิตตัง หมายถึง ผู้ที่ฆ่าสัตว์นั้นเป็นผู้มีเจตนาประสงค์จะทำให้ตาย แต่หากไม่มีเจตนาไม่ถือว่าเป็น วธกจิตตัง

4. อุปักกโม หมายถึงผู้ที่คิดจะฆ่ามีความพยายามที่คิดจะฆ่าทั้งการพยายามฆ่าด้วยตนเองหรือวานให้ผู้อื่นกระทำให้

5. เตน มรณัง หมายถึง สัตว์นั้นตายด้วยการถูกลงมือฆ่า

องค์แห่งการลุซึ่งปาณาติบาตาหากครบทั้ง 5 องค์ แล้วถือว่าได้ลุซึ่งปาณาติบาตแล้ว แต่หากขาดองค์ใดองค์หนึ่งย่อมไม่เป็นการลุซึ่งปาณาติปาต

ศีลข้อที่1ปาณาติปาตา/การฆ่าสัตว์และผลกรรมแห่งการฆ่าสัตว์ จะมีวิบากเป็นอย่างไร ?thaihealthlife.com

A Hindu devotee slaughters a buffalo as an offering to the Hindu goddess Gadhimai in Bariyapur village, Bara district, some 70 kilometres south of Kathmandu, on November 24, 2009. Up to a million Hindu devotees gathered November 24 in a village in Nepal to witness the slaughter of hundreds of thousands of animals in a mass sacrifice that has drawn widespread criticism. Worshippers travelled long distances, many coming from neighbouring India, to attend the two-day Gadhimai festival, which honours the Hindu goddess of power and takes place once every five years in southern Nepal. AFP PHOTO/Prakash MATHEMA

น้ำหนักปาปแห่งปาณาติปาตา

1. ขนาดสัตว์ และอายุ : หากเป็นสัตว์ใหญ่ย่อมได้รับปาปมากหากเป็นสัตว์ที่มีอายุมาก ย่อมได้รับปาปมาก

2. คุณของสัตว์ที่ได้กระทำไว้ :หากเป็นสัตว์ที่ทำคุณทำบุญกุศลไว้มาก ย่อมปาปมาก

3. ความพยายามในการฆ่า : หากมุ่งมั่นพยายามมาก ย่อมปาปมากแต่ตรงกันข้าม หากไม่มีความพยายาม ย่อมได้รับปาปน้อย

4. เจตนาในการฆ่า : หากประสงค์หรือตั้งใจฆ่า ย่อมปาปมากแต่ตรงกันข้าม หากไม่มีประสงค์หรือเจตนา ย่อมได้รับปาปน้อย 

ผลกรรมแห่งปาณาติปาตา

1. อายุสั้นมักถูกฆ่าหรือได้รับอุบัติเหตุ

2. มักพิการ อวัยวะไม่ครบ

3. มักถูกผู้อื่นกลั่นแกล้ง ถูกทำร้าย

4. ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อย

5. เป็นคนขลาด

6. ผู้อื่นหวาดกลัว

7. ไม่มีคนคบ

– ฯลฯ

ที่มา :thaihealthlife.com 

แชร์