อานิสงส์ของการดูแลรักษา ภิกษุผู้อาพาธ (เจ็บป่วย)

การพดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ ถ้ามีอุปัชฌายะ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหาย จนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหาย http://winne.ws/n24283

1.2 หมื่น ผู้เข้าชม
อานิสงส์ของการดูแลรักษา  ภิกษุผู้อาพาธ (เจ็บป่วย)ลานธรรมจักร

»อานิสงส์ของการดูแลรักษา

ภิกษุผู้อาพาธ (เจ็บป่วย)แม้เราอุบาสกอุบาสิกาก็จะได้อานิสงส์นี้เช่นกัน

หลักปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคล ๒ ประเภท ซึ่งจะขอยกมาพอเป็นแนวทางในการพิจารณานั้น 

พระพุทธศาสนาได้กำหนดหลักปฏิบัติ

เยี่ยงพี่น้อง คือ ให้ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน  ตอบแทนกัน

ด้วยความดี บำรุงและอนุเคราะห์กัน

ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่มุ่งเพื่อจะทำลาย ประหัตประหารกัน

พระพุทธเจ้าเองก็ทรงปฏิบัติต่อบุคคลอื่น

อย่างฉันท์ญาติพี่น้องเช่นเดียวกัน  และได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน»

   จะเห็นได้ว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าซึ่ง

มีพระอานนท์ตามเสด็จเที่ยวตรวจเสนาสนะ

ไปยังที่อยู่ของภิกษุรูปหนึ่งเห็นภิกษุรูปนั้นอาพาธด้วโรคท้องร่วง นอนจมกองปัสสาวะและกองอุจจาระของตนอยู่ 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสถามและทราบว่า

 ไม่มีผู้รักษาพยาบาล พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ได้ช่วยกันเอาน้ำมาชำระร่างกายให้ 

จนสะอาด ทรงพยาบาลภิกษุรูปนั้น และได้ทราบว่า แม้ภิกษุบางรูปที่ป่วยก็ไม่มีใครรักษาพยาบาลเช่นเดียวกัน.

 พระพุทธเจ้าจึงได้ให้ประชุมสงฆ์

 เพราะเหตุเรื่องนั้นเป็นเค้ามูล และได้ทรง

ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ว่า :-

"..ดูกรภิกษุทั้งหลาย!

พวกเธอไม่มีมารดาบิดา 

ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาล

พวกเธอ ถ้าพวกเธอจัก

ไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล»»

ดูกรภิกษุทั้งหลาย !

ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา

ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ 

ถ้ามีอุปัชฌายะ พึงพยาบาล

จนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหาย

ถ้ามีอาจารย์ๆพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต

หรือจนกว่าจะหาย

ถ้ามีสัทธิวิหาริก(◎ พระ เณร ลูกศิษย์) ๆ

พึงพยาบาลจนตลอด

ชีวิต หรือจนกว่าจะหาย

ถ้ามีภิกษุอยู่ร่วมอุปัชฌายะๆ

 พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต 

หรือจนกว่าจะหาย

 ถ้ามีภิกษุร่วมอาจารย์

ๆพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต 

หรือจนกว่าจะหาย

 ถ้าไม่มีอุปัชฌายะ

อาจารย์ สัทธิวิการิก

อันเตวาสิก ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ 

หรือภิกษุผู้

ร่วมอาจารย์ ช สงฆ

ต้องพยาบาล ถ้าไม่พยาบาล 

ต้องอาบัติทุกกฏ...

»»[ พระไตรปิฎกฯ เล่ม๘ หน้าที่ ๑๑๔-๑๑๖ 

อานิสงส์ของการดูแลรักษา  ภิกษุผู้อาพาธ (เจ็บป่วย)Pantip

จากพระดำรัสนี้ จะเห็นว่า

 ผู้บวชในพระพุทธศาสนาจะไม่ถูกทอดทิ้งเวลาเจ็บไข้เป็นอันขาด

แม้จะเป็นรูปที่ไร้ญาติขาดมิตร 

 คณะสงฆ์ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ 

ถ้าไม่เอาใจใส่ ต้องอาบัติทุกกฏ »» 

และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

พระพุทธเจ้าถึงกับตรัสว่า 

ใครที่พยาบาลภิกษุอาพาธ  ก็เหมือนกับพยาบาลพระองค์เอง

»» แสดงให้เห็นถึงหลักภราดรภาพของพระพุทธศาสนา คือทรงให้มีการปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้องรับผิดชอบในชีวิตของบุคคลอื่น

 ให้ความช่วยเหลือพระรูปอื่นที่ท่านอาพาธเจ็บป่วย ไม่ทอดทิ้งให้ท่านเจ็บป่วยเพียงลำพัง...

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ พระสงฆ์เราควรนำไปประดับจิตใจตนเองให้มั่น เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือกัน

ในคราวจำเป็น


ขอบคุณเพจชาวพุทธ

แชร์