พระพุทธศาสนา ตอนที่ 04 : เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา !?!

เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน (ความสุขอันเกษม) ส่วนวิธีที่จะเห็นได้ และพิสูจน์ได้ก็คือการเจริญภาวนา http://winne.ws/n24658

2.6 พัน ผู้เข้าชม

เรามาศึกษาพระพุทธศาสนา ผ่านการพูดคุยของคนที่อยากรู้ตัวจริง

พระพุทธศาสนา ตอนที่ 04 : เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา !?!https://www.professional-one.com

ทิม :    สวัสดีร็อบ  อาทิตย์นี้จะไปไหนครับ ?

ร็อบ :  ไม่หรอกครับ ผมอยากจะอ่านหนังสือธรรมะ

           ที่ยืมมาจากคุณให้จบเสียที

ทิม :    งั้นหรือครับ คุณชอบหนังสือพวกนั้นไหม?

ร็อบ :  ชอบครับแต่บางเรื่องก็เข้าใจไม่ง่ายนักหรอกครับ

           โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้คำศัพท์บาลี

ทิม :    จริงครับไม่เฉพาะแต่คำศัพท์ภาษาโบราณเท่านั้นหรอกครับ

           พื้นฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ก็ทำให้เรา

           ไม่เข้าใจความหมายต่าง ๆ ในหนังสือธรรมะอีกด้วย

ร็อบ :  ทิมช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่า นิพพานคืออะไร ?

ทิม :    ศัพท์บาลีคำนี้มีคำจำกัดความหลายอย่างเช่น

           ความดับแห่ง โลภโกรธ หลง

           ความดับแห่งอาสวะกิเลสและความทุกข์

           ความดับแห่งมลทินทั้งปวง เป็นต้น

ร็อบ :  มีความหมายเหมือนคำศัพท์“nirvana” ในภาษาอังกฤษไหมครับ ?

ทิม :    เหมือนครับผมจำได้ว่า ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษให้ความหมายของ

           Nirvana ว่า“สภาวะแห่งสันติสุขอันไพบูลย์”

           ตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อมลทินทั้งปวงของเราดับสิ้นไป

           เราก็จะบรรลุสันติสุขอันไพบูลย์

           นิพพานคือเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

ร็อบ :  พระพุทธศาสนามีเป้าหมายกี่อย่างครับ?

ทิม :    ตามพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนานั้น

           เราอาจแบ่งเป้าหมายของพระพุทธศาสนาออกได้เป็น3 ระดับ

           ระดับต้น  คือ ความสุขในปัจจุบันชาติ

           ระดับที่สอง  คือ ความสุขในสัมปรายภพ

           ระดับสูงสุด  คือ นิพพาน – ความสุขอันเกษม

           บุคคลที่บรรลุนิพพานย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์ (กิเลส)

           ที่ผูกรัดไว้ในวัฏสงสาร 

           ดังนั้นเขาจึงเป็นอิสระจากความข้องเกี่ยวอยู่ด้วยวิสัยของโลก

           เช่น การเกิดการตาย ความเศร้าโศก ความชรา ความโกรธ

           ตัณหา (ความอยาก)และ อวิชชา

           นิพพานเป็นสภาวะอันเกษมแห่งอิสรภาพอันไพบูลย์

ร็อบ :  นิพพานอยู่ที่ไหนครับ

           เอ้อ...ผมหมายความว่า ผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วอยู่ที่ไหน ?

ทิม :    ในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่านิพพานมีอยู่2 ประเภท คือ

           “สอุปาทิเสสนิพพาน”และ “อนุปาทิเสสนิพพาน”

           บุคคลที่บรรลุนิพพานประเภทแรกเราเรียกว่า พระอรหันต์

           ดังเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ตรัสรู้

           และประกาศพระศาสนา รวมทั้งพระอรหันตสาวก

           ดังนั้นนิพพานประเภทนี้จึงเรียกว่า

           นิพพานที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่

           และพระอรหันต์เหล่านั้นก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้

           นิพพานประเภทที่สองเรียกว่า นิพพานที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลือ

           เป็นสภาวะที่ดับทั้งกิเลสและเบญจขันธ์โดยสิ้นเชิง

ร็อบ :  จิตยังเหลืออยู่ไหมครับ?

ทิม :    ครับผมคิดว่ายังเหลืออยู่

ร็อบ :  อยู่ที่ไหนครับ ?

ทิม :    เป็นโลกุตตระครับอยู่พ้นออกไปจากภพสาม

           แต่พระพุทธศาสนามีวิธีที่เห็นได้และพิสูจน์ได้

ร็อบ :  ทำยังไงครับ ?

ทิม :    โดยการเจริญภาวนา

 

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ : อ. สุวณีย์ ศรีโสภา (Cr. ครูบาอาจารย์ผู้ทุ่มเท)

แชร์