"พระธาตุดอยคำ" พาชมวัดและกราบสักการะ "หลวงพ่อทันใจ"

วัดสุวรรณบรรพต ” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี วัดพระธาตุดอยคำสร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย http://winne.ws/n28424

1.8 พัน ผู้เข้าชม
"พระธาตุดอยคำ" พาชมวัดและกราบสักการะ "หลวงพ่อทันใจ"

      วันนี้ พาทุกท่าน มากราบสักการะ “หลวงพ่อทันใจ” วัดพระธาตุดอยคำ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

      สำหรับวัดพระธาตุดอยคำเดิมชื่อ ” วัดสุวรรณบรรพต ” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี วัดพระธาตุดอยคำสร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “ วัดดอยคำ ”

       พ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ(เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ

ที่มา เชียงใหม่นิวส์

แชร์