ย้ำ!! ไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้า เดินเครื่องมือทางการแพทย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีหลักเกณฑ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า (ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า) กับสถานที่ หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล http://winne.ws/n28586

380 ผู้เข้าชม
ย้ำ!! ไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้า เดินเครื่องมือทางการแพทย์

      ย้ำไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้า เดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษา


       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีหลักเกณฑ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า (ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า) กับสถานที่ หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงาน PEA ในพื้นที่ทุกแห่ง PEA สงวนสิทธิ์การเข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า ยื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

      กรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องแจ้งยกเลิกกับ PEA ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความจำเป็น และPEA จะยกเลิกสิทธิ ในกรณีค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกัน 3 เดือน ตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ/การละเมิดการใช้ไฟฟ้า แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ตรวจพบผู้ป่วยยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกกับ PEA ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมกรณีไฟดับจากเหตุสุดวิสัย/ภัยธรรมชาติ การงดจ่ายไฟฟ้าคือ ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าไม่ใช่การยกเว้นค่าไฟฟ้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1129 PEA Contact Center หรือที่สำนักงาน PEA ทั่วประเทศขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์