ยกเลิกเล่มวัคซีนพาสปอร์ต

บอร์ดโรคติดต่อฯ ยกเลิกเล่มวัคซีนพาสปอร์ต ปรับเอกสารรับรองวัคซีน “โควิด” รวมกับวัคซีนอื่นเป็นฉบับเดียว เพิ่มความสะดวกการเดินทางระหว่างประเทศ http://winne.ws/n29089

1.2 พัน ผู้เข้าชม
ยกเลิกเล่มวัคซีนพาสปอร์ต

       บอร์ดโรคติดต่อฯ ยกเลิกเล่มวัคซีนพาสปอร์ต ปรับเอกสารรับรองวัคซีน “โควิด” รวมกับวัคซีนอื่นเป็นฉบับเดียว เพิ่มความสะดวกการเดินทางระหว่างประเทศ


       คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ยกเลิกการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉบับเอกสารรับรองกรณีโรคโควิด 19 ซึ่งแยกเป็นเล่มเฉพาะโควิด 19 (วัคซีนพาสปอร์ต) โดยให้ปรับเป็นเอกสารฉบับรวมกับวัคซีนอื่นๆ ที่ประเทศปลายทางกำหนด เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนอหิวาตกโรค วัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงวัคซีนโควิด 19


       เพื่อความสะดวกของประชาชนผู้เดินทางระหว่างประเทศจะได้ถือเอกสารเพียงฉบับเดียว โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ออกหนังสือให้ เช่น โรงพยาบาลรัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์