เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ

นางสาวจันทรพร สุนทรวิภาต เจ้าพนักงานการบัญชีชำนาญงาน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กล่าวถึง ประเภทของเหรียญที่เปิดให้ประชาชนแลกเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั้น แบ่งเป็นเหรียญ 2 ประเภท คือ “เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก” มีราคาหน้าเหรียญ http://winne.ws/n9742

3.0 พัน ผู้เข้าชม
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ

        ประชาชนร่วมซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผลิตโดยกรมธนารักษ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเหรียญที่ออกปกติ เหรียญที่ระลึก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ จำนวน 3-4 ล้านเหรียญ ที่ยังมีให้ประชาชนเก็บสะสมไว้เป็นมงคลชีวิตหรือเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลาน  

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนพุทธศักราช 2556

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ

        นางสาวจันทรพร สุนทรวิภาต เจ้าพนักงานการบัญชีชำนาญงาน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กล่าวถึง ประเภทของเหรียญที่เปิดให้ประชาชนแลกเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั้น แบ่งเป็นเหรียญ 2 ประเภท คือ “เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก” ซึ่งมีราคาหน้าเหรียญ กับเหรียญที่ระลึกที่ไม่มีราคาหน้าเหรียญ โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนนั้น มีสำนักงานบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ เป็นผู้ดูแล  เช่น เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ที่มีราคาหน้าเหรียญ ซึ่งมีในหลายวาระพิเศษ อาทิ เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, เหรียญกษาปณ์ พระบิดาแห่งฝนหลวง ครบ 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน 14 พฤศจิกายน 2548, เหรียญกษาปณ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 16 เมษายน 2555 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ

“เหรียญดิน” เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
“เหรียญดิน” เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคาหน้าเหรียญ 10 บาท พุทธศักราช 2551

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ

        ข้อแตกต่างของเหรียญของสำนักทรัพย์สินที่มีค่าของแผ่นดิน คือ เป็นเหรียญที่ระลึกในแผ่นพับ ภายในบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระต่างๆ แบ่งเป็น “เหรียญที่ไม่มีราคาหน้าเหรียญ” ซึ่งมีราคาจำหน่ายตามประเภทของเหรียญนั้น รวมถึง “เหรียญที่มีราคา” แต่ไม่ได้เป็นราคาตามหน้าเหรียญ เพราะเป็นเหรียญเพื่อสะสมไว้เป็นที่ระลึก เช่น มูลค่าหน้าเหรียญ 1 บาท แต่มีราคา 300 บาทเพราะเป็นรุ่นที่ออกในปี 2531 
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคาหน้าเหรียญ 10 บาท พุทธศักราช 2551

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ

        ส่วนเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549” หรือเหรียญ UNDP ซึ่งเป็นเหรียญเงิน มีราคาหน้าเหรียญเริ่มตั้งแต่ 900 บาท และมีราคาแลก 1,800 บาท มีจำหน่ายที่โรงกษาปณ์ รังสิต 
เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ

เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปีพุทธศักราช 2554

เหรียญพระคลังเพชรยอดมงกุฎ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ

เหรียญพระคลังเพชรยอดมงกุฎ มีนัยยะเปรียบเสมือนเทพยดาศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอภิบาลรักษา โดยองค์พระสยามเทวาธิราชเป็นดั่งเทพที่คอยปกป้องบ้านเมือง ส่วน “พระคลัง” ดุจดังเทพผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินมีค่าในพระคลังมหาสมบัติ

        กรณีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่จุดจำหน่ายเหรียญ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์ มีจำหน่ายรุ่นเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของ “สำนักงานบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์” ที่นำมาจ่ายแลกให้ประชาชนคนละ 1 ชุด ในราคา 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เหรียญ 20 บาท 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 จำนวน 5 เหรียญ, เหรียญ 20 บาท 80 พรรษา ราชินี จำนวน 5 เหรียญ, เหรียญ 20 บาท 50 ปีฝนหลวง จำนวน 5 เหรียญ, เหรียญ 20 บาท เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน จำนวน 5 เหรียญ, เหรียญ 20 บาท สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 5 เหรียญ และเหรียญ 50 บาท 84 พรรษา ราชินี จำนวน 10 เหรียญ 

เหรียญ “UNDP”

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ

เหรียญ “UNDP” เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์

        สำหรับประชาชนในต่างจังหวัดนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดให้แลกที่คลังจังหวัดทั่วประเทศ แต่มีการรวบรวมเหรียญส่วนนี้ไว้ให้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการกระจายต่อไปให้ได้ครบทุกจังหวัด ซึ่งรายละเอียดเหรียญที่จะนำมาให้ประชาชนเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกจะเป็นวาระไหนนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดที่จะดำเนินการขอเบิก เหรียญ “UNDP” เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์

         อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สวท.สงขลา กล่าวว่า ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาให้ความสนใจเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเหรียญ “UNDP” ได้รับและจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ซึ่งนางทิพาพรรณ อิ่มสุ่น ผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 2 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจหลักของศาลาธนารักษ์ 2 คือ การจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญที่กรมธนารักษ์จัดทำในวาระสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมการเก็บสะสม ซึ่งหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีประชาชนทุกสาขาอาชีพ เดินทางมาซื้อเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกันอย่างต่อเนื่อง              

        โดยเฉพาะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดขัดเงา และลงสี ที่ผลิตขึ้นเนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า เหรียญ “UNDP” ความพิเศษของเหรียญดังกล่าว คือ เป็นเหรียญเงิน ขัดเงา พร้อมทั้งลงสี เป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวที่กรมธนารักษ์ผลิตขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2549 ด้วยความสวยงามของเหรียญและความพิเศษของโอกาสในการจัดทำ ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จนจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้มีเหรียญที่ผลิตจากนิกเกิลเท่านั้นที่ยังพอมีจำหน่ายให้ประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าของเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก เช่น เหรียญพระบิดาแห่งการค้าไทย, เหรียญพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกโลก ฯลฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ 

อ้างอิงข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์

แชร์