มช.จับมือ กสทช.พร้อมเป็นมหาวิทยาลัย 5G แห่งแรกในอาเซียน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัย 5G แห่งแรกของอาเซียน http://winne.ws/n28588

387 ผู้เข้าชม
มช.จับมือ กสทช.พร้อมเป็นมหาวิทยาลัย 5G แห่งแรกในอาเซียน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเป้าหมายสำคัญ คือการสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งศาสตรจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวในงานสัมมนา “Digital Transformation for Future University” ก่อนหน้านี้ว่า มหาวิทยาลัยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์และนักศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้กับอาจารย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต แพลตฟอร์มเพื่อเปิดกว้างให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยตลอด ศูนย์บริการประมวลข้อมูลสมรรถนะสูง เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสนับสนุนสำหรับงานวิจัย รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเช่น การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่สามารถยื่นขอทางออนไลน์ได้ หรือการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจที่สำคัญทางด้านการบริหาร และรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้ขยายเครือข่ายไร้สายกว่า 7,000 จุด ครบทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

สำหรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 13 จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การขจัดแก้ปัญหาของสังคมและของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสามารถตอบสนองความท้าทายนี้ได้ดีกว่าเดิม ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆ ให้กับองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนนำมาช่วยขับเคลื่อนพันธกิจตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อเป็นต้นแบบสำคัญ เช่น การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะในทุกมิติควบคู่กับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ มุ่งให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นเลิศแก่ประชากรในจังหวัด  อีกทั้งในด้านการแพทย์ ได้นำเทคโนโลยี 5G มาใช้เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลอัจฉริยะ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มที่ บ้านเมือง

แชร์