ฉลากสิ่งแวดล้อม สัญลักษณ์สีเขียวของไทยที่ต้องรู้จัก

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING) ในประเทศไทยเป็นกลไกการสื่อสารที่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ http://winne.ws/n28915

3.0 พัน ผู้เข้าชม

ฉลากสิ่งแวดล้อม สัญลักษณ์สีเขียวของไทยที่ต้องรู้จัก


      ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING) ในประเทศไทยเป็นกลไกการสื่อสารที่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าหรือบริการที่กำลังจะเลือกใช้ มีส่วนในการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตสินค้าหรือบริการที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


1. ฉลากเขียว (Green Label)

     เป็นฉลากที่แสดงว่า สินค้าและบริการนั้นได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากองค์กรอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพิจารณาจากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Consideration)


2. ฉลากตะกร้าเขียว

     ฉลากที่รับรองและให้กับสินค้าและบริการ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ


3. ฉลากใบไม้เขียว (Green Leaf)

     ฉลากรับรองการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และความใส่ใจในคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิใบไม้เขียว


4. ฉลาก G-Green

      ฉลากส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม


5. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

      ฉลากแสดงระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานในระยะยาว ซึ่งออกโดยกระทรวงพลังงานขอบคุณภาพและข้อมูล  :  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ฉลากสิ่งแวดล้อม สัญลักษณ์สีเขียวของไทยที่ต้องรู้จัก
แชร์