ศอ.บต. เตรียมเสนอ โครงการฟื้นฟูและบูรณะ วัด-โบราณสถาน อายุมากกว่า 100 ปี

ศอ.บต. ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางพุทธศาสนา เตรียมโครงการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์ วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ http://winne.ws/n29029

812 ผู้เข้าชม
ศอ.บต. เตรียมเสนอ โครงการฟื้นฟูและบูรณะ วัด-โบราณสถาน อายุมากกว่า 100 ปี

ศอ.บต. เตรียมเสนอ โครงการฟื้นฟูและบูรณะ วัด-โบราณสถาน อายุมากกว่า 100 ปี 


       ศอ.บต. ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางพุทธศาสนา เตรียมโครงการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์ วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


       จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัดและโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอายุยาวนานเกินกว่า 100 ปี วัดจึงเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธและพระสงฆ์ในพื้นที่ ในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทศาสนา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนพุทธในพื้นที่ การฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีความสำคัญเนื่องจาก วัดในพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นศูนย์รวมทางสังคมที่สำคัญยิ่ง


     นอกจากจะเป็นสถานที่พำนักอยู่อาศัยปฏิบัติพระธรรมวินัย และประกอบศาสนกิจสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็นที่บำเพ็ญกุศลตามประเพณีสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปแล้ว วัดยังเป็นแหล่งเสริมสร้างทางการศึกษาสำหรับเยาวชนมาแต่โบราณกาลอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น น่าศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป บนพื้นฐานของสังคม พหุวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ศอ.บต. เตรียมเสนอ โครงการฟื้นฟูและบูรณะ วัด-โบราณสถาน อายุมากกว่า 100 ปี

        อย่างไรก็ตาม โครงการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะนำเข้ารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) สัญจร ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะเป็นประธาน กพต. และประธานการประชุม ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ จังหวัดนราธิวาส โดย ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 – 2570

ศอ.บต. เตรียมเสนอ โครงการฟื้นฟูและบูรณะ วัด-โบราณสถาน อายุมากกว่า 100 ปี

       ศอ.บต. ในฐานะเจ้าภาพแผนงานพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566 – 2570 ในการบูรณาการงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านพหุวัฒนธรรมและศาสนาทุกศาสนา การส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วม การใช้ภาษาถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เน้นการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนาน

ศอ.บต. เตรียมเสนอ โครงการฟื้นฟูและบูรณะ วัด-โบราณสถาน อายุมากกว่า 100 ปี
ศอ.บต. เตรียมเสนอ โครงการฟื้นฟูและบูรณะ วัด-โบราณสถาน อายุมากกว่า 100 ปี

       สำหรับการดำเนินการของ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้แผนงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ได้ร่วมประชุมหารืองานด้านศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาโครงการเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้


       โดยประชุมหารือในประเด็น การปฏิสังขรณ์วัดที่มีอายุเกิน 100 ปี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชำรุดทรุดโทรมจำนวนมาก เพื่อฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ชำรุดทรุดโทรม อยู่ในพื้นที่โดดเดี่ยว ห่างไกล ให้กลับสู่สภาพปกติ โดยให้ชุมชนไทยพุทธเสริมสร้างความเข้มแข็ง ได้มีวัดในพื้นที่ของชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่ ให้สามารถประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ตามปกติ และสร้างพื้นที่กลางทางศาสนา เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศอ.บต. เตรียมเสนอ โครงการฟื้นฟูและบูรณะ วัด-โบราณสถาน อายุมากกว่า 100 ปี

ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์