คนดีที่โลกต้องการ ???

คนมีความสุขเพราะประสบความสำเร็จในชีวิต ที่สำคัญต้องเป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคมรอบข้าง http://winne.ws/n26711

3.7 พัน ผู้เข้าชม

คุณสมบัติของคนดีที่สังคมต้องการ

คนดีที่โลกต้องการ ???

1. ไม่เลว คือ มีศีล 5: ไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่ผิดลูกเมีย ไม่พูดปด ไม่ดื่มของมืนเมา = เป็นคนเรียบร้อย

2. ใฝ่ดี คือหาความก้าวหน้า : วัยเรียนก็ขยันเรียน วัยทำงานก็ขยันทำงาน = เป็นคนขยัน

3. มีความสามารถรอบตัว /พอตัว จึงก้าวหน้า : นำมาซึ่งตำแหน่งเงินเดือน และชื่อเสียง = เป็นคนมีความสามารถ หรือฝึกฝนพัฒนาตนเองตลอดเวลา

4. ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหา : ดูแลครอบครัวให้ได้ดี = เป็นคนมีครอบครัวดี

5. เป็นกำลังพัฒนาสังคม : มีครอบครัวดีแต่ถ้าสังคมมีปัญหาแล้วเราไม่ช่วยเหลือแบ่งปันผลก็จะกระทบมาถึงครอบครัวเรา เราอยู่ในประเทศเดียวกัน อยู่ในโลกใบเดียวกันต้องช่วยเหลือกัน เหมือนเราอยู่ในเรือลำเดียวกัน ถ้าเรือรั่วแล้วไม่ช่วยกันอุดเรือจมก็ตายกันหมด = เป็นคนดีและมีสังคมดี / เป็นคนดีที่สังคมต้องการ

ทั้งหมดทั้งมวลกว่าจะเป็นคนดีที่สังคมต้องการนั้น ต้องเริ่มที่ตัวเอง ต้องผ่านการฝึกฝนตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก ฝึกจนกระทั่งสังคมยอมรับ ให้อยู่ด้วยให้เข้าร่วมเป็นสังคมเดียวกับเขา เริ่มจากสังคมเล็ก ๆ คือ ครอบครัว เป็นองค์กร บริษัท ห้างร้าน ขยายไปเป็น หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล จังหวัด ประเทศ จนกระทั่งเป็นสังคมโลก

คนเราจะมีความสุขก็เพราะมีความสำเร็จในชีวิต หรือประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นที่ยอมรับ รักใคร่ เคารพ นับถือ จากคนรอบข้าง ซึ่งก็คือการเป็นคนดีที่สังคมต้องการ หรือ เป็นคนดีที่โลกต้องการ นั่นเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูล : na_diary (Cr: พระอนุชาอคฺคจิตฺโต, 19ต.ค. 2562)

ขอขอบคุณรูปภาพ : คนดีที่โลกต้องการ

แชร์