แพร่เปิดดินแดนอัศจรรย์พระธาตุเอียงเมียงแป้

จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ http://winne.ws/n28118

137 ผู้เข้าชม
แพร่เปิดดินแดนอัศจรรย์พระธาตุเอียงเมียงแป้

         วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 16.00 ณ บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวแบบ New Normal ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ 

         ผู้ร่วมงานระดับจังหวัดประกอบด้วย รองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดแพร่ ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และส่วนราชการจังหวัด ผู้ร่วมงานระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และสื่อ

 

แพร่เปิดดินแดนอัศจรรย์พระธาตุเอียงเมียงแป้

         จากนั้นนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่จะเป็นฐานเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว ได้มาเยี่ยมชมคือ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ไหว้พระในวัดพระหลวง/ไหว้พระธาตุเนิ้ง/เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวัดพระหลวง ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานยาสมุนไพร ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานข้าวแต๋น ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานการทาสีไม้สัก ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการทอผ้า

         ตามที่จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรม : พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

แพร่เปิดดินแดนอัศจรรย์พระธาตุเอียงเมียงแป้

        บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 32 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจนถึงปัจจุบัน และปีนี้ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อีกด้วย กิจกรรมในหมู่บ้านมีจุดเรียนรู้มากมายที่สามารถเรียนรู้ แบบ New Normal ของนักท่องเที่ยว 

        นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ทำการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และอบรมให้ทุกชุมชนเป้าหมายได้เรียนรู้ของการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

แพร่เปิดดินแดนอัศจรรย์พระธาตุเอียงเมียงแป้

         การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำโดยนายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผอ.กง.ยุทธศาสตรฯและทีมงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เตรียมงานและบริหารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์