วัดพระธาตุพนม จัดงานเป็นการภายใน พิธีอัญเชิญพระอุปคุตแบบเรียบง่าย

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2565 เป็นการภายใน ไม่ให้มีการออกร้าน ให้มีเฉพาะซุ้มนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไม่ให้มีมหรสพใดๆในงาน จัดให้มีพิธีแห่พระอุปคุตตามประเพณี แบบเรียบง่าย จัดให้มีพิธีทางพระศาสนา http://winne.ws/n28585

1.2 พัน ผู้เข้าชม
วัดพระธาตุพนม จัดงานเป็นการภายใน พิธีอัญเชิญพระอุปคุตแบบเรียบง่าย

      วัดพระธาตุพนม จัดงานนมัสการพระธาตุพนมเป็นการภายใน พิธีอัญเชิญพระอุปคุตแบบเรียบง่าย


      วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประกาศเรื่องจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2565 ให้พุทธศาสนิกชนทราบ จากมติที่ประชุมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 9 -17 กุมภาพันธ์ 2565 

      แต่ด้วยสถานการณ์โควิด ในระลอกที่ 5 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม ได้พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม และให้มีการจำกัด คัดกรองผู้ร่วมงาน เพื่อให้เป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณี และให้เป็นไปตาม ศบค.และจังหวัดนครพนม จึงปรับปรูปแบบการจัดงาน 

      โดยวัดขอจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2565 เป็นการภายใน ไม่ให้มีการออกร้าน ให้มีเฉพาะซุ้มนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไม่ให้มีมหรสพใดๆในงาน จัดให้มีพิธีแห่พระอุปคุตตามประเพณี แบบเรียบง่าย จัดให้มีพิธีทางพระศาสนา เช่น เจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค ห่มผ้าพระธาตุพนม จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน สอบถามเพิ่มเติมที่ พระครูพนมปรีชากร โทร 08-7948-2016ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์