พระพุทธศาสนา ตอนที่ 01 : พระพุทธศาสนา คืออะไร ?

ศาสนาคือความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า เน้นการสวดบูชาอ้อนวอน แต่ศาสนาพุทธสอนให้เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า http://winne.ws/n24577

5.4 พัน ผู้เข้าชม

เรามาศึกษาพระพุทธศาสนา ผ่านการพูดคุยของคนที่อยากรู้ตัวจริง

พระพุทธศาสนา ตอนที่ 01 : พระพุทธศาสนา คืออะไร ?https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/suphansa/visakabucha.jpg

ร็อบ :   ผมคิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในโลกแต่มีคนกล่าวว่า

            พระพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตและเป็นทัศนคติด้วย

ทิม :     ถูกต้องครับ อันที่จริง คำว่า “ศาสนา” นั้น หมายถึง

            ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนั้น ๆ

            เช่น การสวดอ้อนวอน หรือ การบูชาในโบสถ์

            แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าผู้สร้างโลก

ร็อบ :   พระพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าหรือครับ 

ทิม :    อันที่จริง มีการกล่าวถึงเทพบุตรและเทพธิดาอยู่มากในพระพุทธศาสนา

            แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้บูชาเทวดา

ร็อบ :   ชาวพุทธมีความเชื่อในเรื่องอะไร

ทิม :     ชาวพุทธที่แท้จริงนั้นมีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ร็อบ :   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับ

ทิม :     ใช่ครับ


ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ : อ. สุวณีย์ ศรีโสภา (Cr. ครูบาอาจารย์ผู้ทุ่มเท)

ขอขอบคุณภาพดี ๆ : พระพุทธศาสนา

แชร์