พระพุทธศาสนา ตอนที่ 15 : พระพุทธศาสนาเน้นไตรสิกขา ???

พระพุทธศาสนาเน้นปฏิบัติไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลเป็นพื้นฐานแห่งความดีทั้งปวง สมาธิเป็นที่รู้จักกันดีว่าคือการเจริญภาวนา และการเจริญภาวนาก่อให้เกิดปัญญา http://winne.ws/n25288

4.8 พัน ผู้เข้าชม

เรามาศึกษาพระพุทธศาสนา ผ่านการพูดคุยของคนที่อยากรู้ตัวจริง

พระพุทธศาสนา ตอนที่ 15 : พระพุทธศาสนาเน้นไตรสิกขา ???

ทอม : ผมสนใจพระพุทธศาสนามาตั้งแต่

          ผมอ่านหนังสือธรรมะเมื่อสองปีที่

          แล้ว สิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดคือ

          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยบังคับ

          ใครให้เชื่อคำสอนของพระองค์

          ตรงกันข้ามพระองค์ยังตรัส

          เชื้อเชิญให้คนทั้งหลายมา

          พิสูจน์คำสอนของพระองค์อีก

พิม   : ดิฉันคิดว่าการที่ทรงกระทำเช่นนี้

         ก็เพื่อแสดงว่า พระพุทธองค์ไม่

         ต้องการให้ใคร ๆ เชื่ออย่างงมงาย

         พระองค์ทรงเชื่อในศักยภาพของ

         มนุษย์

ทอม : อันที่จริงผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องคำสอน

          ในพระพุทธศาสนามากนักหรอก

          ช่วยกรุณาอธิบายให้ผมฟังบ้าง

          ได้ไหมครับ ?

พิม  :  ถึงแม้ดิฉันจะเป็นชาวพุทธ แต่ก็ไม่

          ค่อยมีเวลาศึกษาพระธรรมคำสั่ง

          สอนในพระพุทธศาสนาหรอกค่ะ

          แต่ในชีวิตประจำวันก็พยายาม

          ปฏิบัติตามคำสอนสำคัญค่ะ

ทอม : คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่า

          คำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนา

          คืออะไร ?

พิม  :  ได้ค่ะ  พระพุทธศาสนาเน้นเรื่อง

          ไตรสิกขา ซึ่งได้แก่ ศีล สมาธิ และ

          ปัญญา ศีลเป็นพื้นฐานแห่งความดี

          ทั้งปวง เสมือนแผ่นดินเป็นพื้นฐาน

          ของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้

          น้อยใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นอาคาร

          บ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

ทอม : ผมเข้าใจว่าศีลที่เป็นรากฐาน

          สำคัญในพระพุทธศาสนา คือ

          ศีล 5

พิม  :  ถูกแล้วค่ะ  ศีล 5  คือการละเว้นจาก

          การฆ่า การขโมย การประพฤติผิด

          ทางเพศ การพูดปด และสิ่งเสพติด

          นั้นล้วนถูกกำหนดขึ้นจากหลัก

          แห่งความเสมอภาคและการเอื้อ

          ประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือการ

          เอาใจเขามาใส่ใจเรา

          ความหมายของความเสมอภาคคือ

          ทุกชีวิตต้องการมีชีวิตอยู่ ต้องการ

          ความสุข และความปลอดภัย  เมื่อ

          คำนึงถึงความเสมอภาคแล้ว เราก็

          จะถูกกระตุ้นให้กระทำ (ต่อผู้อื่น)

          ในลักษณะที่คำนึงถึงประโยชน์

          ทั้งของเราและของเขา  ในแง่ของ

          การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

          หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้น

          ดิฉันอยากพูดว่า จงอย่าปฏิบัติต่อ

          ผู้อื่นในลักษณะที่คุณไม่ต้องการ

          ให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ

ทอม : ผมคิดว่าศีลในพระพุทธศาสนานั้น

          มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยโดย

          ธรรมชาติ

พิม  :  ค่ะ  ดิฉันเห็นด้วยกับคุณ 

          อ้อ สำหรับสมาธินั้น เป็นที่รู้จักกันดี

          ว่าคือการเจริญภาวนา  การเจริญ

          ภาวนาเป็นเทคนิควิธีรวมใจให้เป็น

          หนึ่ง การเจริญภาวนาใช่แต่จะก่อ

          ให้เกิดดุลยภาพระหว่างกายกับใจ

          เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรารู้แจ้ง

          เห็นแจ้งโลกตามความเป็นจริงด้วย

          เมื่อรู้แจ้งเห็นแจ้งแล้ว ปัญญาย่อม

          ผุดขึ้น

ทอม : งั้นหรือครับ  การเจริญภาวนาก่อ

          ให้เกิดปัญญา

พิม   : อันที่จริงปัญญามีหลายระดับ 

          ปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนา

          ถือว่าประเสริฐที่สุด

ทอม : น่าสนใจจัง ผมอยากจะทำสมาธิ

          ให้เป็นบ้างแล้วครับ


ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ : อ. สุวณีย์ ศรีโสภา (Cr. ครูบาอาจารย์ผู้ทุ่มเท)

แชร์