พระพุทธศาสนา ตอนที่ 16 : จุดมุ่งหมายของการเจริญภาวนา หรือการนั่งสมาธิ !?!

การเจริญภาวนา หรือการภาวนา หรือการทำสมาธิ หรือนั่งสมาธิ ในพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายที่จะชำระล้างกิเลสและความกระวนกระวายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปจากใจ เพื่อให้เกิดความสงบและปัญญา http://winne.ws/n25291

3.1 พัน ผู้เข้าชม

เรามาศึกษาพระพุทธศาสนา ผ่านการพูดคุยของคนที่อยากรู้ตัวจริง

พระพุทธศาสนา ตอนที่ 16 : จุดมุ่งหมายของการเจริญภาวนา หรือการนั่งสมาธิ !?!

พิม    : ขอโทษค่ะ รอนนี่คุณเป็นคริสต์

           ใช่ไหมค่ะ?

รอนนี่: เออ คุณแม่ผมเป็นคาทอลิคที่

           เคร่งมาก  แต่คุณพ่อเป็นยิว

           เมื่อผมเด็ก ๆ คุณแม่ก็พาผมไป

           โบสถ์ด้วย  บางทีคุณพ่อไปคุย

           กับพระอาจารย์ที่วัด  ผมก็ตาม

           ไปด้วย  ประสบการณ์เหล่านี้

           ทำให้ผมสนใจศาสนาเปรียบ

           เทียบ  แต่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลา

           ศึกษาอะไรมากนัก

           อย่างไรก็ตาม เมื่อได้อ่านตำรา

           พระพุทธศาสนาก็ทำให้ผมอยาก

           ฝึกสมาธิตามแบบพุทธบ้าง

พิม    : ดิฉันเคยทราบว่าในศาสนา

           คริสต์ก็มีการทำสมาธิ

           จริงไหมค่ะ ?

รอนนี่: จริงครับ วิธีทำสมาธิของชาว

           ชาวคริสต์ก็คือการสวดมนต์

           อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า

           ชาวคริสต์ส่วนมากเชื่อว่า

           การภาวนาอย่างแน่วแน่

           จริงจัง จะช่วยให้เราติดต่อ

           กับพระผู้เป็นเจ้าได้

พิม    : วิธีการต่างกับพุทธมาก

           คุณพูดว่าคุณอยากฝึก

           ทำภาวนาแบบพุทธบ้าง

           ขอถามเหตุผลหน่อยได้

           ไหมค่ะ?   ดิฉันหมายความ

           ว่าคุณมีทรรศนะต่อการ

           เจริญภาวนาแบบพุทธ

           อย่างไร?

รอนนี่: จากหนังสือที่ผมอ่าน

           ผมเข้าใจว่า ผลของการ

           ทำภาวนานั้นไม่เพียงแต่

           จะทำให้ผู้ฝึกได้รับความสุข

           ความสงบเท่านั้น แต่ยังทำให้

           ใจมีฤทธิ์อีกด้วย

พิม    : ดิฉันคิดว่า สิ่งแรกเลยนะ

           คุณควรมีมุมมองการเจริญ

           ภาวนาแบบพุทธ หรือการนั่ง

           สมาธิอย่างถูกต้องเสียก่อน

           พระพุทธศาสนาถือว่า ใจเป็น

           องค์ประกอบสำคัญที่สุดของ

           คนเรา  การทำชั่วและทำดีที่

           เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นผล

           ของความคิดของมนุษย์ทั้งสิ้น

           มนุษย์เราจะสุขหรือทุกข์ล้วน

           มีเหตุมาจากความคิดหรือใจ

           เป็นสำคัญ  ด้วยเหตุนี้พระ

           สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสซ้ำ

           แล้วซ้ำเล่าว่า  จิตคือผู้นำแห่ง

           กรรมทั้งปวง  จิตคือต้นกำเนิด

           แห่งเรื่องทั้งปวง  ดังนั้นจึงต้อง

           ฝึกอบรมจิตให้บริสุทธิ์และ

           สมบูรณ์  วิธีการที่จะทำให้

           บรรลุผลดังกล่าวก็คือการทำ

           ภาวนา  กล่าวอีกอย่างก็คือ

           การทำภาวนา  หรือ

           การเจริญภาวนา  หรือ

           การทำสมาธิ หรือที่

           ชาวบ้านเรียกว่า นั่งสมาธิ

           ในพระพุทธศาสนามีจุดมุ่ง

           หมายที่จะชำระล้างกิเลสและ

           ความกระวนกระวายทั้งปวง

           ให้หมดสิ้นไปจากใจ  เพื่อให้

           เกิดความสงบและปัญญา

           พอปัญญาเกิดขึ้น ตัณหา

           และอวิชชาก็สิ้นไป  ผู้ปฏิบัติ

           ที่สามารถทำให้ตัณหาและ

           อวิชชาในตนเองดับไป ย่อม

           บรรลุความหลุดพ้น

รอนนี่: ใจของพวกเขาจะมีอิทธิฤทธิ์

           ไหมครับ?

พิม    : มีค่ะ นั้นถือว่าเป็นผลพลอยได้

           ไม่ใช่เป้าหมาย

รอนนี่: ผมเข้าใจว่าการทำภาวนามีอยู่

           หลายแบบ

พิม    : อันที่จริงการทำภาวนามีอยู่

           2 ระดับเท่านั้น คือ

           สมถภาวนา  และ

           วิปัสสนาภาวนา

รอนนี่: สองระดับนี้ต่างกันยังไงครับ?

พิม    : สมถภาวนาเป็นการฝึกใจให้

           รวมเป็นสมาธิ  การฝึกเช่นนี้

           จะทำให้ใจสงบ  วิธีนี้เป็นบท

           ฐานของวิปัสสนาภาวนาซึ่ง

           นำไปสู่ปัญญา  ความรู้แจ้ง

           เห็นแจ้ง และนิพพาน ซึ่งเป็น

           เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธ

           ศาสนา

รอนนี่: นิพพานหมายความว่าอะไร

           หมายถึงสวรรค์หรือเปล่า

           ครับ ?

พิม    : ไม่ใช่ค่ะ  นิพพานในพระ

           พุทธศาสนา หมายถึง ดับ

           กิเลสและทุกข์  เป็นสภาวะ

           ของจิตที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง

           คือปราศจากตัณหา กิเลส

           อวิชชา และไม่เกิดใน

           สังสารวัฏอีก

           นิพพานมีอยู่ 2 ประเภท

           - ประเภทหนึ่งยังมีสังขารอยู่

              (สอุปาทิเสสนิพพาน)

           - อีกประเภทสังขารดับหมด

              (อนุปาทิเสสนิพพาน)

รอนนี่: ตำราพระพุทธศาสนานี่

           เข้าใจยากมากเพราะมี

           คำศัพท์เฉพาะเยอะ

พิม    : คุณจะประสบความสำเร็จ

           ในการทำภาวนาโดยไม่ต้อง

           เข้าใจตำราพระพุทธศาสนา

           เลย  สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ

           ปฏิบัติตามคำแนะนำใน

           หนังสือเล่มนี้  ดิฉันขอมอบ

           ให้คุณด้วยความยินดี

รอนนี่: ขอบคุณมากครับ

พิม    : ด้วยความยินดีค่ะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ : อ. สุวณีย์ ศรีโสภา (Cr. ครูบาอาจารย์ผู้ทุ่มเท)

แชร์