นั่งสมาธิกันนะ – 3

นั่งสมาธิกัน เพราะทางพ้นทุกข์อยู่ในตัวเรา แล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริง http://winne.ws/n26400

2.8 พัน ผู้เข้าชม
นั่งสมาธิกันนะ – 3

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า การเกิดในวัฏฏะมีภัยมาก การไปสู่อบายไม่ดีเลย จะหลุดพ้นได้ต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง

เพราะว่าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้ว จะเปลี่ยนเราจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ สิ่งที่เป็นความลับของชีวิตก็ถูกเปิดเผย ทำให้เราเข้าใจอะไรได้แจ่มแจ้งขึ้น

มองเห็นกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ เห็นได้ด้วยพระรัตนตรัยในตัวซึ่งท่านมีธรรมจักขุและญาณทัสสนะ เมื่อใจหลุดออกมาจากนิวรณธรรม และความมืดที่มาห่อหุ้มดวงจิต จะเห็นอะไรไปตามความเป็นจริง ไม่มีผิดเพี้ยนเลย รู้อะไรก็รู้ไปตามความเป็นจริง เมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้ว เห็นกิเลสแล้ว ก็เห็นวิธีที่จะหลุดพ้นจากกิเลส จากอาสวะ

กิเลส หมายถึง สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง

กิเลสอาสวะ หรือ อาสวกิเลส หรือ เรียกย่อว่า อาสวะ คือกิเลสที่หมักหมม นอนเนื่องทับถมอยู่ในจิต ชุบย้อมจิตให้เศร้าหมอง ให้ขุ่นมัว ให้ชุ่มอยู่ในกิเลสเสมอ มี 4 อย่าง คือ

1.   กาม ได้แก่ ความติดใจรักใคร่อยู่ในกามคุณ

2.   ภพ ได้แก่ ความติดอยู่ในภพ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่

3.   ทิฏฐิ ได้แก่ ความเห็นผิด ความหัวดื้อหัวรั้น

4.   อวิชชา ได้แก่ ความไม่รู้จริง ความลุ่มหลงมัวเมา

นั่งสมาธิกันนะ ความสว่าง จุดสว่างจะสว่างขึ้นเรื่อย ๆ จุดสว่างขยายกว้าง ขจัดความมืด จนกระทั่งเราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง เห็นวิธีทางพ้นทุกข์ และพบความสุขที่แท้จริง

ผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงของประเทศรวมถึงระดับโลก เขาก็นั่งสมาธิ ฉะนั้นเรามานั่งสมาธิกันนะ

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01, 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 & วิกิพีเดีย

ขอขอบคุณรูปภาพ : สมาธิ3

แชร์