โรคร้ายสายพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดจากมนุษย์ !?!

เมื่อมนุษย์สร้างกรรม วิบากกรรมนั้น ก็จะดึงดูดธาตุวิบัติให้เข้าไปทำงานในร่างกายของตน http://winne.ws/n26449

2.8 พัน ผู้เข้าชม
โรคร้ายสายพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดจากมนุษย์ !?!https://health.mthai.com/app/uploads/2015/11/Healthmbook-2.jpg

ถ้าสังเกตให้ดี เราจะพบว่า โลกของเราในยุคปัจจุบัน ไม่เหมือนโลกในยุคพุทธกาลหรือยุคอดีตเพราะในยุคนี้มีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ ๆ และมีความรุนแรงเกิดขึ้นมามากมาย แม้วิทยาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้ามากมายเพียงใดก็ตาม แต่สำหรับโรคบางโรคก็ยังหายาหรือวิธีการรักษาโรคไม่ได้ ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไร

เราอาจไม่เชื่อว่าโรคทุกโรคล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น เพราะเมื่อมนุษย์ประกอบอกุศลกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ตั้งมั่นใน ศีล 5 มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดโกหก พูดเพ้อเจ้อ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด ดื่มสุราเมรัย สูบเสพสิ่งเสพติดต่าง ๆ มัวเมาในอบายมุข เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นต้น  

วลีที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ก็หมายถึง แม้เราเด็ดดอกไม้แค่ดอกเดียวก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไกลไปถึง โอกาสโลก ขันธโลก และสัตวโลก

โอกาสโลก คือ สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร่างกายเราออกไป รวมไปถึงบรรยากาศภายนอก จนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว จักรวาลต่าง ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

ขันธโลก คือ ขันธ์ 5 ร่างกายของเรา ของมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์

สัตวโลก คือ จิตใจของเรา การเห็น จำ คิด รู้ ของมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์

เมื่อมนุษย์สร้างกรรมที่พ้องกับธาตุต่าง ๆ เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ วิบากกรรมนั้นก็จะดึงดูดธาตุวิบัติเหล่านี้ให้เข้าไปทำงานในร่างกายของตน เมื่อร่างกายของใครได้รับธาตุวิบัติเหล่านี้ไปแล้ว ก็จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะผิดปกติ จนทำให้อวัยวะภายในทำงานผิดพลาดคลาดเคลื่อน และส่งผลให้เป็นโรคร้ายต่าง ๆ ในที่สุด

ดังนั้น ถ้าบุคคลใดมีเศษกรรมปาณาติบาต เช่น ฆ่าสัตว์ ฆ่ามนุษย์ มีเศษกรรมกาเมฯ หรือเศษกรรมอื่น ๆ ติดตัวมา นี่แค่เศษยังไม่ใช่ส่วนนะ เศษกรรมเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นสถานีรับธาตุวิบัติที่เขาส่งมาทำงานในร่างกายจนส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยล้มตาย ขึ้นกับรูปแบบของธาตุวิบัติ และกรรมที่แต่ละคนได้ทำเอาไว้

โรคทั้งหลายเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ความคิด คำพูด และ การกระทำ ทางกาย ทางวาจา และใจ เพราะฉะนั้นเรื่อง กฎแห่งกรรม คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กุศลกรรมบถ และอกุศลกรรมบถ เป็นต้น เราไม่ศึกษา ไม่เรียนรู้ ไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวกับตัวของเรา เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นที่รักของเรา ไม่ว่าจะเป็น บุตร ภรรยา สามี หมู่ญาติ หรือใครก็แล้วแต่ แล้วก็เพื่อนร่วมโลกของเราทั้งหมด รวมไปถึงจักรวาลโน้น เราจะต้องเรียนรู้ เพราะว่าการกระทำของแต่ละคนมีผลไปถึงมวลรวมภาพรวมของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย

ถ้ายุคใดสมัยใด คนทั้งโลกมีศีลมีธรรมยุคนั้นมนุษย์จะอายุยืน มีกายโตใหญ่ มีฤดูสบาย ดิน อากาศ ฟ้า ก็สบาย อาหารจะมีรสโอชา ผลหมากรากไม้ก็ออกดอกออกผลดี มีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นมาหล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้น 

เพราะฉะนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาในโลกใบนี้คือให้ทุกคนบนโลกใบนี้เข้าใจและเห็นความสำคัญ โดยมีเราเป็นจุดเริ่มต้น เริ่มจากการรักษาศีล ให้เคร่งครัด และยอมรับความจริงเรื่องกฎแห่งกรรม นั่นเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01, 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอขอบคุณรูปภาพ : โรคร้าย

แชร์