“ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก ” (World Turtle Day)

วันเต่าโลก (World Turtle Day) สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณประชากรเต่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง http://winne.ws/n28906

956 ผู้เข้าชม
“ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก ” (World Turtle Day)

“23 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเต่าโลก” 

             (World Turtle Day)

     วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) กำหนดโดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล American Tortoise Rescue ในสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเต่า สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณประชากรเต่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

      ด้านการอนุรักษ์เต่าในประเทศไทยนั้นมีการการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการอนุรักษ์ทั้งเต่าบกและเต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยที่เต่ามะเฟืองถูกบรรจุอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 

     นอกจากนี้ ยังมีการปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์เต่าจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน รวมทั้งองค์กรอิสระในการเพิ่มประชากรทั้งเต่าบกและเต่าทะเล ให้ดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2564 มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  :  เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แชร์