๙ ลักษณะนิสัยของผู้มีบุญมาก โอวาทหลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโน

หลวงตามหาบัว ได้ฝากโอวาทธรรม ไว้กับพุทธศาสนิกชน เรื่อง 9 นิสัยของคนมีบุญมาก มีบุญสอนตนเองได้ เพราะมีกำลังบุญที่มากพอ 1. ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นการยอมรับสภาวะทุกอย่างไปตามความเป็นจริง http://winne.ws/v18008

5.4 พัน ผู้เข้าชม

หลวงตามหาบัว ได้ฝากโอวาทธรรม ไว้กับพุทธศาสนิกชน เรื่อง 9 นิสัยของคนมีบุญมาก มีบุญสอนตนเองได้  เพราะมีกำลังบุญที่มากพอ

1. "ไม่บ่น" เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นการยอมรับสภาวะทุกอย่างไปตามความเป็นจริง บ่นไปก็แค่นั้นเอง บุญในตัวจะสอนเขาได้

2. "ไม่กลัว" เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น ความเชื่อมั่นในความดี มีความเข้มแข็ง เพราะบุญที่มีมากนั่นเอง จะคิดจะพูดจะทำอะไร ก็มีบุญรองรับ

3. "ไม่ทำชั่ว" เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น ความตระหนักรู้ไม่ทำชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ที่ตนเองมองเห็น

4. "ไม่คิดมาก" เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ไม่คิดถึงความทุกข์ ไม่ร้อนรน 

5. "รอได้ คอยได้" เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น ผู้มีความใจเย็น ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นโอกาสของชีวิต ตามสภาพกำลังบุญ ของทุกคน เพราะเข้าใจสภาวะที่แท้จริงของโลกและชีวิต

6. "อดได้ ทนได้" เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยน เป็นพลังงานเข้มแข็ง มีบุญหล่อเลี้ยง อดทนอย่างมีความสุข

7. "สงบได้ เย็นได้" เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น บุญฤทธิ์ ไม่กังกวล แม้จะตกในภาวะอันตรายเพียงใด ก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

8. "ปล่อยได้ วางได้" เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นผู้ที่รู้จักกาล รู้จักธรระ ไม่แบกความทุกข์ไว้ ปล่อยวางเป็น

9. "รู้ได้ ตื่นได้" และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น สภาพผู้รู้ตื่น ตามกำลังบุญของตนเอง ไม่ปล่อยชีวิตไปกับกระแสกิเลส จิตใจมีความอิสระเต็มที่

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ฝากไว้ให้ สังเกตตนเอง 


ขอบคุณวิดิโอจาก : https://youtu.be/ZV8FWW24jk4

แชร์