ทศชาติชาดก จันทกุมารตอนที่ 26 ผู้ยิ่งด้วยขันติบารมี บทเรียนรู้ทีมสร้างบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทศชาติชาดก จันทกุมารตอนที่ 26 ผู้ยิ่งด้วยขันติบารมี บทเรียนรู้การสร้างบารมีเป็นทีมร่วมกันมานับชาติไม่ถ้วนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตราบกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์ หลุดพ้นจากกองทุกข์ http://winne.ws/v4932

875 ผู้เข้าชม

ทางสองแพร่ง..โทษของการอาฆาตพยาบาท ระหว่างพระเทวทัตที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีการขัดขวางการสร้างความดีและการปองร้ายหมายเอาชีวิตกันด้วยความแค้น สุดท้าย เมื่อภพชาติสุดท้ายมาถึง พระพุทธองค์ ได้บรรลุธรรมและเสด็จดับขันธ์สู่พระนิพพาน แต่พระเทวทัตนั้นแม้ว่าในที่สุดจะได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแต่ ณ บัดนี้กลับต้องลงสู่อเวจีมหานรกอีกยาวนานนับไม่ได้ 

จะเห็นได้ว่าการผูกพยาบาทอาฆาตกันนั้นไม่ดีเลย มีผลร้ายจนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสด็จสู่พระนิพพานเลยทีเดียว ซึ่งนานมาก ๆ 

ถ้าสังเกตจากทศชาติชาดกแต่ละเรื่อง ก็จะพบว่า การสร้างบุญบารมีช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในแต่ละชาตินั้น ส่งผลให้เกิดพบกันและได้ช่วยเหลือกันตลอดไปจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเช่นกัน ดังนั้น โลกนี้ ชีวิตแต่ละชีวิตไม่มีสรรพชีวิตใดเลยที่เกิดมาพบกันโดยบังเอิญ ล้วนมีเหตุในอดีตทั้งสิ้น

ที่มา youtube.com / www.dmc.tv

แชร์