การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น ต้องมีเอกสาร

การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น ย้ำต้องมีเอกสาร และปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด http://winne.ws/n27253

571 ผู้เข้าชม
การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น ต้องมีเอกสาร

          การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น ย้ำต้องมีเอกสาร และปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด


          ผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย จากประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆ ตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด เครื่องบินพาณิชย์ สำหรับนักท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure

       1. ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่*

       2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท*

       3. ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)


       ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภท 


       วันเดินทางยื่นเอกสาร ต่อสายการบิน

1. เอกสารแสดงตน เช่น Passport

2. หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)

3. ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท *

4. ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*

5. หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้


      ขณะอยู่บนเครื่อง On board

1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2. ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด


       เดินทางถึงประเทศไทย Arrival

(ผู้เข้ามาระยะสั้นไม่เกิน 14 วัน)

1. ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ที่สนามบิน

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ


       (ผู้เข้ามาระยะยาวมากกว่า 14 วัน)

1. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ

3. เข้ารับการกักตัว 14 วันขอบคุณข้อมูลข่าว  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น ต้องมีเอกสาร
แชร์